Pris­ta­še Fi­kre­ta Ab­di­ća do­ni­je­le nje­go­vu bis­tu u za­tvor

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Tri­de­se­tak pris­ta­ša Fi­kre­ta Ab­di­ća Ba­be, bo­san­sko-her­ce­go­vač­kog po­li­ti­ča­ra i poduzetnik, oku­pi­lo se is­pred pul­skog za­tvo­ra u po­vo­du Ab­di­će­va ro­đen­da­na. Če­tve­ro­čla­na de­le­ga­ci­ja ko­ja je otiš­la Ab­di­ću u po­sjet no­si­la je bis­tu s nje­go­vim likom. Cilj nje­go­vih pris­ta­ša je Ab­di­ćev iz­la­zak iz za­tvo­ra ka­ko bi po­nov­no os­no­vao Agro- ko­merc, tvrt­ku ko­ju je na­kad us­pješ­no vo­dio u Ve­li­koj Kla­du­ši, ka­ko bi i oni ima­li gdje ra­di­ti. Ne­dav­no je Po­vje­rens­tvo za uvjet­ni ot­pust od­go­di­lo od­lu­ku o pri­je­vre­me­nu pu­šta­nju na slo­bo­du Fi­kre­ta Ab­di­ća ko­ji je iz­dr­žao dvi­je tre­ći­ne kaz­ne. Osu­đen je na 15 go­di­na za­tvo­ra za rat­ne zlo­či­ne po­či­nje­ne u za­pad­noj BiH.

PXL

Ab­dić za­tvor­sku kaz­nu slu­ži u pul­skom za­tvo­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.