Ku­ban­ci opet smi­ju ku­po­va­ti i pro­da­va­ti auto­mo­bi­le

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Pr­vi pu­ta od re­vo­lu­ci­je 1959. go­di­ne Kuba je u ok­vi­ru gos­po­dar­skih re­for­mi pred­sjed­ni­ka Ra­ula Cas­tra do­pus­ti­la svo­jim gra­đa­ni­ma da ku­pu­ju i pro­da­ju auto­mo­bi­le. Ured­ba ko­ja stu­pa na sna­gu u su­bo­tu, me­đu­tim, sa­mo će Ku­ban­ci­ma ko­ji ima­ju do­pu­šte­nje vlas­ti i stra­nim dr­žav­lja­ni­ma na oto­ku do­pus­ti­ti da uvo­ze auto­mo­bi­le dok će dru­gi bi­ti ogra­ni­če­ni na auto­mo­bi­le ko­ji se već na- la­ze na Ku­bi. Li­be­ra­li­za­ci­ja pro­da­je auto­mo­bi­la jed­na je od vi­še od 300 re­for­mi usvo­je­nih u trav­nju na kon­gre­su Ko­mu­nis­tič­ke par­ti­je. Sa­da Ku­ban­ci ko­ji se­le s oto­ka mo­gu pro­da­ti svo­je auto­mo­bi­le ili ih da­ti čla­no­vi­ma obi­te­lji što do sa­da ni­su mo­gli. Stra­ni dr­žav­lja­ni ko­ji ži­ve na oto­ku mo­ći će ti­je­kom bo­rav­ka ku­pi­ti do dva auto­mo­bi­la, uve­ze­nih ili onih ko­ji su već na Ku­bi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.