Ober­s­nel priz­nao ne­na­mjen­sko tro­še­nje nov­ca iz pro­ra­ču­na

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Dan­ko Švo­ri­nić, pred­sjed­nik Lis­te za Ri­je­ku na sjed­ni­ci grad­skog vi­je­ća po­t­vr­dio je da je stran­ka kaz­ne­no pri­ja­vi­la Voj­ka Ober­s­ne­la, ri­ječ­kog gra­do­na­čel­ni­ka (SDP) USKOK-u zbog rje­še­nja Dr­žav­ne re­vi­zi­ju ko­jim je ut­vr­đe­no da je grad­ski pro­ra­čun­ski no­vac ne­na­mjen­ski tro­šen. Ut­vr­đe­no je da je ne­na­mjen­ski utro­še­no oko 34 mi­li­ju- na ku­na. Ober­s­nel je odo­gvo­rio da je svjes­no ne­na­mjen­ski tro­šen no­vac ko­mu­nal­ne nak­na­de za jav­ne po­tre­be u spor­tu, kul­tu­ri i za su­bven­ci­je dje­čjim vr­ti­ći­ma. “Ako bi­smo se sli­je­po dr­ža­li za­ko­na, ne bi­smo mo­gli ula­ga­ti u sport, kul­tu­ru i vr­ti­će. Ne znam tko se nor­ma­lan mo­že od­lu­či­ti za tu op­ci­ju, ja ne­ću”, us­t­vr­dio je Ober­s­nel.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.