Mr­ši­ćev tim dao po 75 ti­su­ća ku­na za di­oni­ce Po­drav­ke

Upra­va ko­priv­nič­ke tvrt­ke ku­pi­la nje­zi­ne di­oni­ce na bur­zi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - da­ni­je­la.jo­zic@pos­lov­ni.hr DA­NI­JE­LA JOZIĆ/VLM

Oni su eki­pa

Zvo­ni­mir Mr­šić, Ja­dran­ka Ivan­ko­vić, Oli­vi­ja Ja­ku­pec, Mi­ros­lav Kle­pač i Jorn Pe­der­sen ku­pi­li su po 332 di­oni­ce, i to po ci­je­ni od 224,54,˝ od­nos­no 225 ku­na

Pred­sjed­nik Po­drav­ki­ne Upra­ve Zvo­ni­mir Mr­šić i nje­zi­ni čla­no­vi Ja­dran­ka Ivan­ko­vić, Oli­vi­ja Ja­ku­pec, Mi­ros­lav Kle­pač i Jorn Pe­der­sen u sri­je­du i če­t­vr­tak ku­po­va­li su di­oni­ce kom­pa­ni­je. Ku­pi­li su po 332, i to po ci­je­ni od 224,54 od­nos­no 225 ku­na. To zna­či da je sva­ki od njih za Po­drav­ki­ne di­oni­ce iz­dvo­jio po 75.000 ku­na. “Znak je to da svo­ju eg­zis­ten­ci­ju ve­zu­je­mo uz us­pjeh kom­pa­ni­je za ko­ju ra­di­mo”, re­kao je u če­t­vr­tak za Pos­lov­ni dnev­nik Zvo­ni­mir Mr­šić. “To zna­či i da nam se vi­še is­pla­ti ula­ga­ti u di­oni­ce Po­drav­ke ne­go u bi­lo što drugo”, do­dao je. Na na­še pi­ta­nje je li kao pred­sjed­nik Upra­ve mo­rao na­go­va­ra­ti os­ta­le čla­no­ve da ku­pe di­oni­ce, od­go­vo­rio je: “Ne, pa mi smo eki­pa. Mi smo tim”.

U pri­op­će­nju na tu te­mu ko­je je pos­la­no iz Po­drav­ke po­ru­če­no je ka­ko se tim či­nom že­li uka­za­ti na vje­ru ko­ju čla­no-

znak je to da svo­ju eg­zis­ten­ci­ju ve­zu­je­mo uz us­pjeh kom­pa­ni­je za ko­ju ra­di­mo Zvo­ni­mir Mr­sić, pred­sjed­nik Upra­ve

vi Upra­ve ima­ju u bu­duć­nost kom­pa­ni­je te u os­tva­re­nje pe­to­go­diš­nje­ga pla­na pos­lo­va­nja ko­ji je pre­zen­ti­ran Nad­zor­nom od­bo­ru pri­li­kom ime­no­va­nja pot­kraj ve­lja­če ove go­di­ne.

Naj­a­va ras­ta pri­ho­da

Na­vo­di se i da je Upra­va za­cr­ta­la am­bi­ci­oz­ne pos­lov­ne pla­no­ve u idu­ćem pe­to­go­diš­njem raz­dob­lju. Ka­ko je naj­av­lje­no, u tom raz­dob­lju Po­drav­ka na­mje­ra­va još ja­če os­na­ži­ti pri­sut­nost na tr­ži­šti­ma te znat­no po­ve­ća­ti pri­ho­de.

“Po­drav­ka je kom­pa­ni­ja ko­ja u svo­jem por­t­fe­lju ima vr­lo kva­li­tet­ne i poz­na­te mar­ke pro­izvo­da ko­je na ve­ći­ni tr­ži­šta na ko­ji­ma su pri­sut­ne za­uzi­ma­ju li­der­ske po­zi­ci­je”, iz­ja­vio je me­đu os­ta­lim u pri­op­će­nju Zvo­ni­mir Mr­šić.

Pxl

Pred­sjed­nik Upra­ve Zvo­ni­mir Mr­šić ka­že da ni­je mo­rao na­go­va­ra­ti os­ta­le čla­no­ve na kup­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.