Bo­lji smo od Grč­ke, ako to ne­kog tje­ši

Na 57. mjes­tu smo od 59 vo­de­ćih svjet­skih gos­po­dar­sta­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MAJDA ŽUJO

Od 59 vo­de­ćih svjet­skih eko­no­mi­ja Hr­vat­ska se naš­la na 57. mjes­tu kon­ku­rent­nos­ti iza se­be os­ta­viv­ši tek Grč­ku i Ve­ne­zu­elu. Po­da­ci su to ko­je je Ins­ti­tu­te for Ma­na­ge­ment De­ve­lop­ment (IMD) obja­vio u Go­diš­nja­ku svjet­ske kon­ku­rent­nos­ti za 2012. “Za kon­ku­rent­ski na­pre­dak Hr­vat­skoj su po­treb­ne br­ze pro­mje­ne. Hr­vat­ska ne­ma vi­še vre­me­na jer se sa­mo br­zim i jas­no ci­lja­nim pro­mje­na­ma mo­gu pri- vu­ći no­va zna­nja i inves­ti­ci­je ključ­ne za du­go­ro­čan odr­ži­vi rast i ra­zvoj zem­lje”, ko­men­ti­rao je re­zul­ta­te Ivi­ca Mu­dri­nić, pred­sjed­nik Na­ci­onal­nog vi­je­ća za kon­ku­rent­nost. U us­po­red­bi sa 2011. Hr­vat­ska je na­pre­do­va­la jed­nu po­zi­ci­ju, ali za­to što je po­gor­ša­nje ocje­ne kon­ku­rent­nos­ti Grč­ke bi­lo ve­će od re­la­tiv­nog po­gor­ša­nja ocje­ne kon­ku­rent­nos­ti Hr­vat­ske u us­po­red­bi s naj­kon­ku­rent­ni­jom zem­ljom svijeta. Pre­ma sta­vo­vi- ma o glo­ba­li­za­ci­ji, Hr­vat­ska se pak na­la­zi na 56., a pre­ma pri­hva­ća­nju nuž­nos­ti re­for­mi na 52. mjes­tu od 59 ze­ma­lja, što baš ne uka­zu­je na sprem­nost i otvo­re­nost za pro­mje­ne. Vrh ljes­tvi­ce kon­ku­ren­tos­ti pre­uzeo je Hong Kong, a sli­je­di ga SAD. Znat­ni­je su na­pre­do­va­le Ir­ska i Is­land, a po­gor­ša­na je po­zi­ci­ja Aus­tra­li­je, Ki­ne, In­di­je i Bra­zi­la. U go­diš­njak ni­su uvr­šte­ne ne­ra­zvi­je­ne ili zem­lje s ne­po­uz­da­nom sta­tis­ti­kom.

Pre­ma pri­hva­ća­nju nuž­nos­ti re­for­mi Hr­vat­ska je na 52. mjes­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.