Jo­si­po­vić u bruxel­le­su

POSLUJTE S NA­MA’ ////

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić po­zvao je u če­t­vr­tak pos­lov­ne lju­de iz Eu­rop­ske uni­je da su­ra­đu­ju s hr­vat­skim po­du­ze­ći­ma i inves­ti­ra­ju u no­vu čla­ni­cu Uni­je. “Po­zi­vam vas da su­ra­đu­je­te s na­šim tvrt­ka­ma i na­šim lju­di­ma ka­ko bi, što je pri­je mo­gu­će, pre­tvo­ri­li vi­zi­ju si­gur­ni­je, bo­ga­ti­je, pra­ved­ni­je i slo­bod­ni­je Eu­ro­pe u stvar­nost”, is­tak­nuo je u Bruxel­le­su kao go­vor­nik na kon­fe­ren­ci­ji “Sta­nje EU 2012.”, u or­ga­ni­za­ci­ji fran­cu­ske pos­lov­ne ško­le INSEAD, ko­ja je oku­pi­la 200-ti­njak ugled­ni­ka i po­li­tič­ko­ga i pos­lov­nog ži­vo­ta EU. Su­dje­lo­vao je i na rad­nom ruč­ku sa 40-ak pos­lov­nih lju­di, a na mar­gi­na­ma kon­fe­ren­ci­je raz­go­va­rao je s glav­nim taj­ni­kom Or­ga­ni­za­ci­je za eko­nom­sku su­rad­nju i ra­zvoj (OECD) An­ge­lom Gur­ri­om.

pd

Pred­sjed­nik RH Ivo Jo­si­po­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.