Za nat­pro­sječ­ne na­gra­da od tri pla­će

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić iz­bo­rio se za no­vu ured­bu o na­zi­vi­ma rad­nih mjes­ta i ko­efi­ci­jen­ti­ma za za­pos­le­ne u Po­rez­noj upra­vi. Pre­ma njoj će svi za­pos­le­ni­ci za nat­pro­sječ­ne re­zul­ta­te ra­da mo­ći do­bi­ti go­diš­nju na­gra­du u iz­no­su od tri mje­seč­ne pla­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.