Adri­sov­ci i da­lje vi­so­ko­lik­vid­ni i sprem­ni za ‘no­vi isko­rak’

Na Glav­noj skup­šti­ni Adris gru­pe od­lu­če­no o 115 mi­li­ju­na ku­na di­vi­den­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAN IJELA JOZIĆ/VLM da­ni­je­la.jo­zic@pos­lov­ni.hr

Pre­ma od­lu­ci Glav­ne skup­šti­ne ro­vinj­ske Adris gru­pe odr­ža­ne 30. svib­nja di­oni­ča­ri­ma će 13. sr­p­nja bi­ti is­pla­će­no 114,8 mi­li­ju­na ku­na di­vi­den­de ili se­dam ku­na po di­oni­ci. Di­vi­den­da će se is­pla­ti­ti iz ne­ras­po­re­đe­ne za­dr­ža­ne do­bi­ti druš­tva, pri­op­će­no je na­kon Glav­ne skup­šti­ne u sri­je­du, kad su odr­ža­ne i go­diš­nje skup­šti­ne svih Adri­so­vih tvrt­ki: Tvor­ni­ce du­ha­na Ro­vinj ( TDR), Ma­is­tre, Hr­vat­skih du­ha­na, Is­tra­gra­fi­ke, iNo­vi­na te Cro­ma­ri­sa. Adris gru­pa je la­ni os­tva­ri­la ukup­ne pri­ho­de od 3,2 mi­li­jar­de ku­na što je za 3,2 pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je dok je ukup­na ne­to do­bit gru­pe iz­no­si­la 586 mi­li­ju­na ku­na (474 mi­li­ju­na ku­na ide u sta­tu­tar­ne re­zer­ve). U pri­op­će­nju me­di­ji­ma pre­ne­se­no je do­brim di­je­lom iz­la­ga­nje pred­sjed­ni­ka Upra­ve An­te Vla­ho­vi­ća na Skup­šti­ni, ko­ji je is­tak­nuo da je iz­voz Adris gru­pe u pet go­di­na ras­tao u pro­sje­ku 7,4 pos­to.

Inves­ti­cij­ski po­ten­ci­jal

U 16 go­di­na vri­jed­nost ka­pi­ta­la kom­pa­ni­je pro­sječ­no je ras­la 22 pos­to go­diš­nje, a sus­tav Adris gru­pe vi­so­ko je lik­vi­dan i ni­sko za­du­žen, re­kao je iz­me­đu os­ta­log Vla­ho­vić. Pre­ma nje­go­vim je ri­je­či­ma Adris gru­pa od 2005. do 2011. go­di­ne inves­ti­ra­la 3,5 mi­li­jar­di ku­na ili 500 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje. “Adris gru­pa je po­ve­ća­la svoj inves­ti­cij­ski po­ten­ci­jal, za­dr­ža­la pos­lov­nu vje­ro­dos­toj­nost i sprem­na je za no­vi pos­lov­ni

An­te Vla­ho­vić je po­ru­čio da je iz­mje­šta­nje pro­izvod­nje u ne­ku od ze­ma­lja Cef­te jed­na od mo­guć­nos­ti, ali da TDR ipak tra­ži i dru­ga rje­še­nja

isko­rak”, po­ru­čio je di­oni­ča­ri­ma Vla­ho­vić. Pos­lov­ni dnev­nik ni­je us­pio u če­t­vr­tak do­bi­ti od­go­vo­re na pi­ta­nja o kak­vom se no­vom pos­lov­nom is­ko­ra­ku ra­di i zna­či li to mo­žda ula­zak u ne­ke no­ve dje­lat­nos­ti. Iz Ro­vi­nja nam je, na­ime, po­ru­če­no ka­ko ne­ma­ju što do­da­ti pri­op­će­nju od sri­je­de.

Ne­će se­li­ti TDR?

Vla­ho­vić je ina­če na Skup­šti­ni is­tak­nuo i ka­ko TDR pos­lu­je u uvje­ti­ma naj­ve­će kon­cen­tri­ra­nos­ti du­han­ske in­dus­tri­je u Eu­ro­pi i svi­je­tu, uz sta­lan rast tro­ša­ri­na te uz sma­nje­nje ku­pov­ne mo­ći po­tro­ša­ča. Upo­zo­rio je i na pro­ble­ma­ti­ku s ko­jom će TDR bi­ti su­očen po iz­la- sku iz Cef­te a po ula­sku Hr­vat­ske u EU: zbog uvo­đe­nja do­dat­nih ca­rin­skih op­te­re­će­nja imat će go­diš­nji ne­ga­tiv­ni uči­nak od oko 10 mi­li­ju­na eura. Jed­na od al­ter­na­ti­va je i pre­mje­šta­nje pri­zvod­nje u ne­ku od dr­ža­va Cef­te, no An­te Vla­ho­vić je po­ru­čio da “TDR kao so­ci­jal­no od­go­vor­na tvrt­ka tra­ži rje­še­nja ka­ko bi za­dr­žao rad­na mjes­ta u Hr­vat­skoj”. O kak­vim se rje­še­nji­ma toč­no ra­di, ni­smo us­pje­li doz­na­ti. Ina­če, vi­še od 26,5 mi­li­ju­na ku­na od ukup­nog iz­no­sa pre­dvi­đe­nog za is­pla­tu di­vi­den­de, do­bit će tro­jac iz Upra­ve Adri­sa: An­te Vla­ho­vić (13,7 mi­li­ju­na ku­na), Pli­nio Cuc­cu­rin (8,68 mi­li­ju­na ku­na) te Bran­ko Zec (4,13 mi­li­ju­na ku­na).

4,13 mi­li­ju­na ku­na do­bi­va član Upra­ve Bran­ko Zec

8,68 mi­li­ju­na ku­na ide Pli­ni­ju Cuc­cu­ri­nu, čla­nu Upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.