‘Pro­tu­te­ža ja­kom rav­na­te­lju HRT-A neo­vis­ni ured­ni­ci’

No­vi­na­ri HTV-A ša­lju mi­nis­tri­ci kul­tu­re An­dre­ji Zla­tar svo­je ide­je za po­bolj­ša­nje Pri­jed­lo­ga iz­mje­na Za­ko­na o HRT-U. Tra­že pra­vo da oni sa­mi bi­ra­ju ured­ni­ke, ko­ji bi on­da lak­še mo­gli pa­ri­ra­ti glav­nom rav­na­te­lju HRT-A

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SA­ŠA PAPARELLA/VLM

Ako se Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re od­lu­či­lo za uvo­đe­nje fi­nan­cij­sko­ga i pos­lov­nog re­da na HRT-u kroz ins­ti­tu­ci­ju ja­ko­ga glav­nog rav­na­te­lja, sma­tra­mo da on mo­ra do­bi­ti pro­tu­te­žu u jed­na­ko ja­kim i neo­vis­nim glav­nim ured­ni­ci­ma Ra­di­ja i Te­le­vi­zi­je, je­dan je od važ­ni­jih pri­jed­lo­ga ko­ji sku­pi­na no­vi­na­ra HTV-u na­mje­ra­va pos­la­ti mi­nis­tri­ci kul­tu­re An­dre­ji Zla­tar, oda­zvav­ši se na nje­zin po­ziv jav­nos­ti da se mak­si­mal­no uklju­či u po­bolj­ša­nje ne­dav­no objav­lje­nog Pri­jed­lo­ga iz­mje­na Za­ko­na o HRT-u.

Bu­du­ći bi ured­ni­ci “svoj le­gi­ti­mi­tet i sna­gu tre­ba­li cr­pi­ti iz po­dr­ške no­vi­na­ra”, pa no­vi­na­ri HTV-a sma­tra­ju da iz­jaš­nja­va­nje o ured­ni­ci­ma mo­ra bi­ti obve­zu­ju­će. Is­ti­ču i to da se iz­jaš­nja­va­nje mo­ra te­me­lji­ti na pre­zen­ti­ra­nim pro­gra­mi­ma.

“Ako sma­tra­te da bi nak­nad­no iz­jaš­nja­va­nje mo­glo blo­ki­ra­ti kom­pli­ci­ran pro­ces iz­bo­ra ključ­nih lju­di, pred­la­že­mo pre­diz­bor, od­nos­no iz­jaš­nja­va­nje no­vi­na­ra o svim kan­di­da­ti­ma, uz oba­ve­zu da rav­na­telj bi­ra npr. iz­me­đu lju­di ko­ji su do­bi­li ba­rem 30 pos­to”, pred­la­žu HTV-ov­ci. Ka­ko bi se iz­bje­gle mal­ver­za­ci­je zlo­na­mjer­nim tu­ma­če­njem poj­ma kre­ativ­nog osob­lja u kon­tek­s­tu za­ko­na o autor­skim pra­vi­ma, a da se s dru­ge stra­ne za­kon ne pre­nor­mi­ra, pred­la­žu da se o glav­nom ured­ni­ku iz­jaš­nja­va­ju dje­lat­ni­ci one rad­ne je­di­ni­ce ko­jom do­tič­ni ru­ko­vo­di.

“Sma­tra­mo da se po­lo­žaj glav­no­ga ured­ni­ka HRT-a mo­ra ili eli­mi­ni­ra­ti ili jas­ni­je de­fi­ni­ra­ti, uz odre­đi­va­nje, pri­mje­ri­ce, nje­go­ve ulo­ge kao umjet­nič­ko­ga rav­na­te­lja za­du­že­nog za in­te­gra­ci­ju raz­li­či­tih me­di­ja i po­zi­ci­oni­ra­nje u fo­kus na­šeg pro­izvod­nog pro­ce­sa sa­dr­ža­ja umjes­to plat­for­me”, is­ti­ču do­da­ju­ći ka­ko tre­ba de­ta­lji­zi­ra­ti raz­lo­ge za smje­nu glav­nog ured­ni­ka, kao i ele­men­te iz­vješ­ća glav­nog rav­na­te­lja Sa­bo­ru, od­nos­no raz­lo­ga za iz­gla­sa­va­nje nje­go­va ne­po­vje­re­nja.

“Na­po­kon, uz pret­pos­tav­ku da je rav­na­telj iz­a­bran na te­me­lju svog pro­gra­ma, ko­jim nas­to­ji po­kre­nu­ti u ovom tre­nut­ku umr­tv­lje­nu ins­ti­tu­ci­ju ko­ja dje­lu­je u nat­pro­sječ­no di­na­mič­nom okruž­ju, sma­tra- mo ne­po­treb­nim za­kon­ski zah­ti­je­va­ti pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja.

HRT će vo­di­ti na na­čin ko­ji je pred­sta­vio svo­jim pro­gra­mom, a ci­lje­ve ko­je mo­ra os­tva­ri­ti de­fi­ni­ra­ju se nje­go­vim go­diš­njim iz­vi­ješ­ćem i ugo­vo­rom s Vla­dom.”

Ras­pra­va o pred­lo­že­nim iz­mje­na­ma Za­ko­na o HRTu otvo­re­na je i na Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci Jav­na ras­pra­va o no­vom Za­ko­nu o HRT-u. Uz no­vi­na­re, oda­zva­li su joj se biv­ša sa­bor­ska zas­tup­ni­ca SDPa Želj­ka An­tu­no­vić, pred­sjed­nik HND-a Zden­ko Du­ka, pro­fe­sor na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu Ma­te Ka­po­vić te Je­le­na Ber­ko­vić iz GONG-a. I oni u re­sor­no mi­nis­tar­stvo ša­lju svo­je miš­lje­nje i pri­jed­lo­ge.

PXL

Po­lo­žaj glav­no­ga ured­ni­ka ili eli­mi­ni­ra­ti ili jas­ni­je de­fi­ni­ra­ti, pri­jed­log je no­vi­na­ra s Pri­sav­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.