Kva­li­te­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od me­sa sum­nji­vi­je vo­će Iako u jav­nos­ti prev­la­da­va ocje­na o ma­sov­nom uvo­zu nek­va­li­tet­na me­sa, in­s­pek­to­ri su la­ni oba­vi­li 2935 kon­tro­la te iz­rek­li če­ti­ri rje­še­nja o za­bra­ni pro­me­ta i 88 op­tuž­nih pri­jed­lo­ga, dok su u 2909 nad­zo­ra kak­vo­će vo­ća i po­vr­ća do­ni­je­li de­vet rje­še­nja o za­bra­ni stav­lja­nja na tr­ži­šte i su­du pod­ni­je­li 298 op­tuž­nih pri­jed­lo­ga. Sa­ni­tar­na in­s­pek­ci­ja pri Mi­nis­tar­stvu zdrav­lja la­ni je oba­vi­la 24.013 nad­zo­ra su­bje­ka­ta u pos­lo­va­nju s hra­nom i kod dva pos­to us­ta­no­vi­la pa­ra­me­tre ko­ji ni­su od­go­va­ra­li pro­pi­si­ma. Za ne­is­prav­ne uzor­kea po­du­ze­ti su dalj­nji nad­zo­ri i mje­re, kroz man­dat­ne kaz­ne ukup­no je na­pla­će­no tri mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.