Lu­ka jej­čič

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Lu­ka Jej­čič no­vi je pred­sjed­nik Upra­ve Fruc­ta­la. U kom­pa­ni­ji je za­pos­len od 1997., a uoči ime­no­va­nja bio je di­rek­tor teh­nič­kog sek­to­ra i na­ba­ve. Na funk­ci­ji mi­je­nja Dra­gu Kav­še­ka ko­ji 1. lip­nja pre­uzi­ma mjes­to čla­na Upra­ve Mer­ca­to­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.