Pos­lo­va­nje

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Go­mi­la­nje gu­bi­ta­ka Pre­ma po­da­ci­ma pre­li­mi­nar­nog iz­vješ­ća o pos­lo­va­nju za 2011., objav­lje­nog u ve­lja­či na Za­gre­bač­koj bur­zi, Dal­ma­ci­ja­vi­no je proš­le go­di­ne os­tva­ri­lo gu­bi­tak od go­to­vo 177 mi­li­ju­na ku­na, što je 64 mi­li­ju­na ku­na ili 56,6 pos­to ve­ći gu­bi­tak ne­go 2010. go­di­ne. Uz pre­ne­se­ni gu­bi­tak iz pri­jaš­njih go­di­na od 797,3 mi­li­ju­na ku­na ukup­ni ku­mu­li­ra­ni gu­bi­tak iz­no­si 974,3 mi­li­ju­na ku­na i pre­la­zi iz­nos te­melj­no­ga ka­pi­ta­la za 818,8 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.