Kse­ni­ja li­nić

Lju­di i ka­ri­je­re

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Kse­ni­ja Li­nić no­va je čla­ni­ca Nad­zor­nog od­bo­ra Pre­hram­be­no po­ljo­pri­vred­no­ga kom­bi­na­ta Ri­je­ka. Glav­na skup­šti­na je u člans­tvo NO iz­a­bra­la i Mil­ku Cvit­ko­vić, Ma­ri­ju Do­šen, Zo­ra­na Lu­šti­cu i Alek­su Ba­ra­ka. Li­nić je već sje­di­la u nad­zor­ni­ma od­bo­ri­ma PIK Ri­je­ke, Ka­na­la Ri i Gu­mi­ser­vi­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.