U tri va­ra­ždin­ske pos­lov­ne zo­ne tvrt­ke će ulo­ži­ti 110 mi­li­ju­na eura

Do­ma­ći i stra­ni ula­ga­či gra­de po­go­ne u Jal­ža­be­tu, Le­po­gla­vi i Ivan­cu

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - BISERKA RA­NO­GA­JEC

Utri pos­lov­ne zo­ne u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji – Jal­ža­bet, Le­po­gla­va i Iva­nec – ove će se go­di­ne ulo­ži­ti 110 mi­li­ju­na eura. Naj­ve­će ula­ga­nje ima ta­li­jan­ska gru­pa­ci­ja Cal­ze­do­nia ko­ja gra­di lo­gis­tič­ki cen­tar vri­je­dan 100 mi­li­ju­na eura, a Iva­nec ima tri ka­pi­tal­na pro­jek­ta od 3,4 mi­li­ju­na, dok os­ta­tak pri­pa­da Le­po­gla­vi i Jal­ža­be­tu.

Is­to­dob­no pr­vi lju­di žu­pa­ni­je vi­še od go­di­ne da­na na mno­gim saj­mo­vi­ma i inves­ti­cij­skim kon­fe­ren­ci­ja­ma od Mi­la­na, Be­ča i Mün­c­he­na do Za­gre­ba pred­stav­lja­ju no­ve, po­ten­ci­jal­ne pro­jek­te ko­ji vri­je­de još to­li­ko. Jed­no od naj­ve­ćih ka­pi­tal­nih ula­ga­nja je go­to­vo 90 mi­li­ju­na eura vri­jed­na inves­ti­ci­ja u me­di­cin­ski tu­ri­zam u Spe­ci­jal­noj bol­ni­ci za me­di­cin­sku re­ha­bi­li­ta­ci­ju Va­ra­ždin­ske To­pli­ce.

“Za ko­ji tje­dan tre­ba­la bi bi­ti za­vr­še­na ‘fe­asi­bi­lity’ stu­di­ja, tj. stu­di­ja is­pla­ti­vos­ti ula­ga­nja. U ti­je­ku su oz­bilj­ni pre­go­vo­ri s ne­ko­li­ko po­ten­ci­jal­nih ula­ga­ča, a cje­lo­kup­no za­ni­ma­nje za pro­jekt do­ka­zu­je ka­ko je ri­ječ o tre­nu­tač­no jed­nom od tr­žiš­no naj­za­nim­lji­vi­jih inves­ti­ci­ja u Hr­vat­skoj”, re­kao je Pos­lov­nom dnev­ni­ku va­ra­ždin­ski žu­pan Pre­drag Što­mar. No još ni­je od­lu­če­no po ko­jem će se mo­de­lu ula­ga­ti iako se pret­pos­tav­lja da JPP ima naj­ve­će šan­se. Ni­je is­klju­če­na ni mo­guć­nost da­va­nja kon­ce­si­je ili za­jed­nič­kog ula­ga­nja.

Pro­jekt uklju­ču­je re­kons­truk­ci­ju pos­to­je­ćih ka­pa­ci­te­ta bol­nič­ko­ga kom­plek­sa i ho­tel­skog smje­šta­ja te iz­grad­nju no­vog spa ho­te­la i su­vre­me­no­ga spi­nal­nog i no­vo­ga spe­ci­ja­lis­tič­kog bol­nič­ko­ga kri­la. Ri­ječ je o 3900 kva­dra­ta pro-

Pr­vi lju­di Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je vi­še od go­di­ne da­na pred­stav­lja­ju no­ve pro­jek­te ko­ji vri­je­de do­dat­nih sto­ti­njak mi­li­ju­na eura

sto­ra za no­vo bol­nič­ko kri­lo i 33.000 kva­dra­ta za ho­tel Ju­pi­ter. Ukratko, uklju­ču­ju­ći sve bol­nič­ke ure­đa­je i opre­mu, pro­cje­nju­je se da ula­ga­nja u ho­tel i bol­ni­cu iz­no­se iz­me­đu 85 i 90 mi­li­ju­na eura. Va­ra­ždin­ske To­pli­ce tre­ba­le bi za ma­nje od de­set go­di­na pre­ras­ti u vo­de­ću des­ti­na­ci­ju me­di­cin­skog i zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma u ovom di­je­lu Eu­ro­pe.

U po­du­zet­nič­koj zo­ni Jal­ža­bet, ve­li­koj 250.000 če­tvor­nih me­ta­ra, gra­di se ve­li­ki dis­tri­bu­tiv­ni cen­tar ta­li­jan­skog inves­ti­to­ra, tvrt­ke Ytres, ko­ja pri­pa­da gru­pa­ci­ji Cal­ze­do­nia, iz ko­jeg će se pro­izvo­di mar­ke Cal­ze­do­nia is­po­ru­či­va­ti za ci­je­li svi­jet. U Jal­ža­be­tu gra­di i hr­vat­sko-nje­mač­ka tvrt­ka La­dić Wer­ner. Ona u po­du­zet­nič­koj zo­ni Bre­zje već za­poš­lja­va de­ve­de­se­tak rad­ni­ka, a u Jal­ža­be­tu će po­dig­nu­ti no­vu pro­izvod­nu ha­lu, ve­li­či­ne 16.000 kva­dra­ta. Pro­izvo­de alu­mi­nij­sku i PVC sto­la­ri­ju, a nji­ho­vo ula­ga­nje u grad­nju no­vo­ga pro­izvod­nog po­go­na za­jed­no sa zem­lji­štem i opre­mom vri­je­di 3,5 mi­li­ju­na eura. Pro­ši­ri­la se i pos­lov­na zo­na Iva­nec u ko­joj je tri­de­se­tak po­du­zet­ni­ka do­sad ku­pi­lo ukup­no 34 ko­mu­nal­no oprem­lje­ne par­ce­le. U ti­je­ku su inves­ti­ci­je nje­mač­ke tvrt­ke HEW i do­ma­ćih ula­ga­ča, tvrt­ki MPP i Pi­la­ne Ban­fić. Nje­mač­ki HEW ula­že naj­vi­še, 1,6 mi­li­ju­na ku­na. Pot­pi­si­va­njem ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra iz­me­đu Le­po­gla­ve i tvrt­ki Ska­la i Kla­sa za­klju­če­na je pro­da­ja pr­vih par­ce­la u zo­ni za vi­še od 1,5 mi­li­ju­na ku­na. Na 2,2 hek­ta­ra zem­lji­šta po­dig­nut će se so­lar­na elek­tra­na ka­pa­ci­te­ta jed­nog me­ga­va­ta elek­trič­ne ener­gi­je.

PIXSELL

Va­ra­ždin­ski žu­pan Pre­drag Što­mar naj­av­lju­je no­va ula­ga­nja u svo­joj žu­pa­ni­ji

EPA

Ula­ga­nje u Adria če­lik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.