Pe­tro­ke­mi­ja pre­uze­la 50 pos­to udje­la u Lu­ci Ši­be­nik

Tvrt­ka iz Ku­ti­ne je za 24,3 mi­li­ju­na ku­na po­ve­ća­la svoj udio u ši­ben­skoj lu­ci na go­to­vo 80 pos­to po­tra­ži­va­nja

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Pe­tro­ke­mi­ja iz Ku­ti­ne je za 24,3 mi­li­ju­na ku­na ku­pi­la do­dat­nih 50 pos­to udje­la u Lu­ci Plo­če na jav­nom na­tje­ča­ju. Na­ime, Pe­tro­ke­mi­ja je bi­la je­di­ni po­nu­đač za 6030 udje­la, što či­ni po­lo­vi­cu svih udje­la, ko­je je u ši­ben­skoj lu­ci imao ri­ječ­ki špe­di­ter Tran­sa­dria u ste­ča­ju. Ovom tran­sak­ci­jom tvrt­ka iz Ku­ti­ne je doš­la u po­sjed 79,52 pos­to udje­la te lu­ke spe­ci­ja­li­zi­ra­ne za uto­var i is­to­var ra­su­tih te­re­ta.

Lu­ka Ši­be­nik, či­ji naj­važ­ni­ji vlas­ni­ci i os­ni­va­či su bi­li Tran­sa­dria, Pe­tro­ke­mi­ja i HŽ, vr­lo je važ­na za pe­tro­ke­mij­sku in­dus­tri­ju iz Ku­ti­je jer pre­ko Ši­be­ni­ka uvo­zi si­ro­vi­nu i iz­vo­zi svo­je pro­izvo­de. Iako u po­vo- Z. Čup­ko­vić steč. upra­vi­telj du pre­uzi­ma­nja Lu­ke Ši­be­nik iz Pe­tro­ke­mi­je osim štu­rog pri­op­će­nja na Za­gre­bač­koj bur­zi ni­su že­lje­li ni­šta re­ći o raz­lo­zi­ma za ovu inves­ti­ci­ju i dalj­njim pla­no­vi­ma, iz­vjes­no je da će za pu­nu funk­ci­onal­nost lu­ke bi­ti po­treb­no još dos­ta nov­ca.

I pri­je iz­la­ska Tran­sa­dri­je iz vlas­nič­ke struk­tu­re ši­ben­ske tvrt­ke pro­cje­nji­va­lo se da je po­treb­no 130 mi­li­ju­na ku­na da bi se po­ve­ća­la kon­ku­rent­nost i osi­gu­ra­lo sta­bil­no pos­lo­va­nje lu­ke. Lu­ka Ši­be­nik ima ope­ra­tiv­ni ka­pa­ci­tet od dva mi­li­ju­na to­na ra­su­tog te­re­ta go­diš­nje. No kon­kret­na ko­li­či­na te­re­ta uve­li­ke ovi­si o funk­ci­onal­nos­ti že­ljez­nič­ke pru­ge ko­ja vo­di do njih. Lu­ka se spe­ci­ja­li­zi- Na­mi­ri­va­nje vje­rov­ni­ka Ri­ječ­ka špe­di­ter­ska tvrt­ka Tran­sa­dria od ruj­na 2011. je u ste­ča­ju. Vje­rov­ni­ci­ma su priz­na­ta po­tra­ži­va­nja od 182 mi­li­ju­na ku­na, a imo­vi­na tvrt­ke je 168 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko je naj­a­vio ste­čaj­ni upra­vi­telj Tran­sa­dri­je Zdrav­ko Čup­ko­vić, nov­cem od pro­da­je udje­la u Lu­ci Ši­be­nik, 24,25 mi­li­ju­na ku­na, na­mi­rit će se po­tra­ži­va­nja vje­rov­ni­ka iz pr­vo­ga vi­šeg is­plat­nog re­da, biv­ših za­pos­le­ni­ka i dr­ža­ve. Pro­cje­nju­je se da je Tran­sa­dria ne­kad sa svo­jim udje­li­ma i ne­kret­ni­na­ma vri­je­di­la i vi­še od 50 mi­li­ju­na eura. ra­la za pre­kr­caj si­ro­vih fo­sfa­ta i umjet­nih gno­ji­va, a pla­ni­ra­nom inves­ti­ci­jom od 25 mi­li­ju­na ku­na u no­vu di­za­li­cu no­si­vos­ti 80 to­na ušes­te­ros­tru­čit će ka­pa­ci­te­te. Ova ši­ben­ska tvrt­ka za­poš­lja­va ne­što ma­nje od 200 lju­di, a la­ni je za­vr­ši­la bez gu­bit­ka.

Pre­uzi­ma­nje Lu­ke Ši­be­nik poz­dra­vi­li su i do­ma­ći inves­ti­to­ri te je od­mah na­kon obja­ve pre­uzi­ma­nja ve­ćin­skog udje­la u Lu­ci Ši­be­nik u sri­je­du di­oni­ca Pe­tro­ke­mi­je po­ras­la za 1,40 pos­to, na 241 ku­nu. Ti­je­kom če­t­vrt­ka se di­oni­com tr­go­va­lo u ma­njem obuj­mu po ne­što vi­šoj ci­je­ni, no za­ključ­na ci­je­na je os­ta­la na 241 ku­ni.

PXL

Za po­ve­ća­nje kon­ku­rent­nos­ti nuž­na su ve­li­ka ula­ga­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.