Že­lje­za­ri 8,5 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Adria če­lik Pe­tra Pri­pu­za i nje­mač­ka gru­pa Tec­h­com pot­pi­sa­li su ju­čer ugo­vor o ula­ga­nju od 8,5 mi­li­ju­na eura, ko­ji će omo­gu­ći­ti ra­zvoj i do­dat­no za­poš­lja­va­nje rad­ni­ka biv­še Že­lje­za­re Split. Ula­ga­njem se pla­ni­ra brz pri­je­nos su­vre­me­no­ga teh­no­lo­škog zna­nja i opre­me za po­gon če­li­ča­ne, svje­ži inves­ti­cij­ski ka­pi­tal, pris­tup no­vim tr­ži­šti­ma i skra­će­nje ro­ka do us­pos­tav­lja­nja pu­no­ga ka­pa­ci­te­ta pro­izvod­nje i mak­si­mal­no mo­gu­ćeg za­poš­lja­va­nja. Sa­da u ob­nov­lje­noj pro­izvod­nji ra­di 61 rad­nik, a do je­se­ni se oče­ku­je da će ih bi­ti 200. Pri­pre­ma se po­če­tak pro­izvod­nje i ins­ta­la­ci­ja no­vog sus­ta­va opra­ši­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.