Inves­ti­to­ri pro­tiv no­vo­ga ta­rif­nog sus­ta­va

Ula­ga­či tvr­de da je za­ko­no­da­vac otvo­rio si­vu zo­nu za iz­i­gra­va­nje sus­ta­va i ko­rup­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - MA­RI­JA CRNJAK

IUla­ga­či ne di­je­le en­tu­zi­ja­zam pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Ča­či­ća i uvje­re­nje da će no­vi sus­tav ubr­za­ti ula­ga­nja

ako Vla­da tvr­di da će no­vi ta­rif­ni sus­tav za ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, usvo­jen na Vla­di­noj sjed­ni­ci u če­t­vr­tak, po­jed­nos­ta­vi­ti pro­ce­du­ru i po­tak­nu­ti inves­ti­ci­je, ula­ga­či ne di­je­le tak­va oče­ki­va­nja te upo­zo­ra­va­ju da će i da­lje bi­ti ne­jas­no­ća i pros­to­ra za mal­ver­za­ci­je. No­vi ta­rif­ni sus­tav uvo­di dvi­je sto­pe za odre­đi­va­nje ta­rif­nih stav­ki, fik­s­ni dio ko­ji se te­me­lji na tro­ško­vi­ma iz­grad­nje i odr­ža­va­nja pos­tro­je­nja te pro­mje­nji­vi ko­ji se odre­đu­je na te­me­lju do­pri­no­sa lo­kal­noj za­jed­ni­ci, za ra­zvoj gos­po­dar­skih ak­tiv­nos­ti i za­šti­tu oko­li­ša.

Uvo­di se i sus­tav ov­la­šte­nih ins­ta­la­te­ra te ta­ri­fa ko­ja po­ti­če do­ma­će gos­po­dar­stvo ta­ko da će sva­ki ula­gač ko­ji ko­ris­ti do­ma­će gos­po­dar­ske re­sur­se do­bi­ti 15 pos­to po­ti­ca­ja. Rok po­ti­ca­ja pro­du­žen je sa 12 na 14 go­di­na, a ukup­na pot­po­ra ne mo­že se is­pla­ti­ti u iz­no­su vi­šem od 100 pos­to ulo­že­nih sred­sta­va. Pre­ma no­vom se za eks­plo­ata­ci­ju u prob­nom ro­ku pla­ća stru­ja ko­ja se pro­izvo­di ka­ko bi se iz­bje­glo da prob­ni rok tra­je mje­se­ci­ma. U Go­ran Ore­ški dir. So­lek­tre skla­du s europ­skim stan­dar­di­ma uve­den je i zah­tjev da se mo­ra upo­tri­je­bi­ti 50 pos­to to­pli­ne kao nus­pro­izvo­da. Gra­đa­ni ko­ji že­le ugra­di­ti pa­ne­le na svo­je objek­te inves­ti­ci­ju će mo­ći re­ali­zi­ra­ti u ro­ku od dva mje­se­ca jer se bit­no skra­ću­je pro­ce­du­ra za do­bi­va­nje do­zvo­le. Pr­vi pred­sjed­nik Vla­de Ra­di­mir Ča­čić, ko­ji je ju­čer pred­sta­vio pri­jed­log ta­rif­nog sus­ta­va, uvje­ren je da će br­zo us­li­je­di­ti pr­vi učin­ci ubr­za­nog ula­ga­nja u sus­tav.

“Obve­za da do 2020. go­di­ne 20 pos­to ko­ri­šte­ne ener­gi­je u Hr­vat­skoj bu­de iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra sta­jat će nas 2,5 mi­li­jar­de eura, što će bi­ti 300 mi­li­ju­na eura go­diš­nje po­treb­nih inves­ti­ci­ja u tu vr­stu elek­tra­na.

Do­sad se ni­je uči­ni­lo sko­ro ni­šta na tom po­lju, naj­ve­ćim di­je­lom zbog sus­ta­va ta­rif­nih pra­vil­ni­ka ko­ji su bi­li ne­vje­ro­jat­no bo­ga­ti i po­ti­caj­ni za inves­ti­to­re, ali se do­zvo­le ni­su iz­da­va­le i objek­ti se ni­su gra­di­li, a ci­je­ne su omo­gu­ća­va­le broj­ne mal­ver­za­ci­je i pre­pro­da­ju do­zvo­la”, ka­zao Ča­čić. Ula­ga­či, ko­ji su se već ogla­si­li ape- go­diš­nje Hr­vat­ska će do 2020. ula­ga­ti u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je lom pro­tiv no­vo­ga ta­rif­nog sus­ta­va, ne di­je­le Ča­či­ćev en­tu­zi­ja­zam i uvje­re­nje da će no­vi sus­tav ubr­za­ti ula­ga­nja. Go­ran Ore­ški, di­rek­tor tvrt­ke So­lek­tra, upo­zo­ra­va da usvo­je­na ver­zi­ja ta­rif­nog sus­ta­va, osim što je us­kla­di­la ci­je­nu u skla­du s in­dek­som ci­je­na na ma­lo, ni­je is­pra­vi­la ni­je­dan bi­tan pro­pust pret­hod­no­ga ta­rif­nog sus­ta­va, jer i da­lje omo­gu­ću­je spe­ku­la­ci­je, su­ko­be in­te­re­sa, ali i iz­a­zi­va no­ve tro­ško­ve.

“Za­ko­no­da­vac je ne­jas­nim i kom­pli­ci­ra­nim ta­rif­nim sus­ta­vom, po­seb­no za pos­tro- je­nja sun­ča­nih elek­tra­na, otvo­rio si­vu zo­nu za iz­i­gra­va­nje sus­ta­va i ko­rup­ci­ju. Na­da­lje, pri­li­kom uvo­đe­nja re­da u ‘jed­nos­tav­ne gra­đe­vi­ne’, umjes­to da se po­štu­je va­že­će za­ko­no­dav­s­tvo iz po­dru­čja pros­tor­nog pla­ni­ra­nja i gra­di­telj­stva, pred ins­ta­la­te­re sun­ča­nih elek­tra­na pos­tav­lja­ju se pa­ra­dok­sal­ni zah­tje­vi ko­ji stva­ra­ju no­ve tro­ško­ve. Is­pa­da da će sun­ča­ne elek­tra­ne uglav­nom mo­ći is­n­ta­li­ra­ti pro­jek­t­ni ure­di ov­la­šte­nih in­že­nje­ra ko­ji će bi­ti u su­ko­bu in­te­re­sa jer ne mo­gu bi­ti iz­vo­đa­či i pro­jek­tan­ti is­tog pos­tro­je­nja. Ta­ko­đer tvrt­ke ko­je je Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva ov­las­ti­lo za iz­vo­đe­nje elek­tro­ins­ta­la­cij­skih ra­do­va i iz­vo­de naj­slo­že­ni­je elek­tro­ins­ta­la­cij­ske ra­do­ve pre­ma ta­rif­nom sus­ta­vu ne­ma­ju uvje­te za grad­nju ni pet­ki­lo­vat­ne sun­ča­ne elek­tra­ne što je pa­ra­doks”, upo­zo­ra­va Ore­ški ko­jeg po­seb­no za­bri­nja­va odred­ba no­vog pra­vil­ni­ka pre­ma ko­jem oni ko­ji već ima­ju ugo­vo­re za ot­kup stru­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, ne­će mo­ći pot­pi­sa­ti ugo­vor s no­vim ta­ri­fa­ma za is­to pos­tro­je­nje, već će nas­ta­vi­ti ra­di­ti pre­ma sta­rim ugo­vo­ri­ma.

“Ti­me će os­ta­ti za­ki­nu­to pu­no ula­ga­ča ko­ji­ma Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva ni­je iz­da­lo odo­bre­nje u za­kon­skom ro­ku i za­to bi ve­lik broj inves­ti­to­ra mo­gao dig­nu­ti tuž­be pro­tiv Mi­nis­tar­stva”, is­ti­če Ore­ški.

Kri­žo­po­tje, pr­va so­lar­na elek­tra­na u Me­đi­mur­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.