U Sme­de­re­vu rad­ni­ke pos­la­li ku­ći, u Pod­go­ri­ci tra­že ste­čaj

Sme­de­rev­ska že­lje­za­ra obje pe­ći sta­vi­la u ‘ti­hi hod’, a cr­no­gor­ska vla­da ne us­pi­je­va iz­ba­ci­ti Ru­se iz tvor­ni­ce alu­mi­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

De­set da­na uoči is­te­ka na­tje­ča­ja o pro­da­ji sme­de­rev­ske že­lje­za­re u njoj je, stav­lja­njem i dru­ge pe­ći u ti­hi hod, obus­tav­lje­na pro­izvod­nja. Za­pos­le­ni su na pri­nud­nom od­mo­ru, a nu­di im se i ot­prem­ni­na da odu iz že­lje­za­re ko­ju je u ve­lja­či na­pus­ti­la ame­rič­ka kom­pa­ni­ja US Ste­el.

Sr­bi­jan­ska vla­da pro­du­lji­la je na­tje­čaj do 11. lip­nja ka­ko bi kup­ci­ma da­la vre­me­na za pro­uča­va­nje do­ku­men­ta­ci­je. Is­to­dob­no je vla­da sprem­na pro­da­ti že­lje­za­ru kom­pa­ni­ja­ma ko­je ima­ju vlas­ti­te rud­ni­ke že­lje­za i ug­lje­na od ko­je­ga se pra­vi koks.

Do­bro upu­će­ni tvr­de da se kup­ci za­ni­ma­ju za kup­nju po­je­di­nih di­je­lo­va že­lje­za­re. Do­ku­men­ta­ci­ju su ot­ku­pi­li luk­sem­bur­ški Uni­ted Pil­sen, ukra­jin­ski Do­njeck Ste­el i ru­ski Ural. In­for­ma­ci­je o sud­bi­ni že­lje­za­re su pro­tu­rječ­ne, jer že­lje­za­ra ima ugo­vo­re­ne pos­lo­ve vri­jed­ne 80 mi­li­ju­na do­la­ra. Za to vri­je­me u Cr­noj Go­ri pod­go­rič­ki kom­bi­nat alu­mi­ni­ja KAP i da­lje je u ru­ka­ma ru­skog taj­ku­na Ole- vri­jed­nost je još neo­dra­đe­nih pos­lo­va sme­de­rev­ske že­lje­za­re ga De­ri­pa­ske iako su proš­la tri mje­se­ca ot­ka­ko je par­la­ment od­lu­čio naj­ve­ću cr­no­gor­sku tvrt­ku odu­ze­ti Cen­tral­no­europ­skoj alu­mi­nij­skoj kom­pa­ni­ji CEAC zbog ka­tas­tro­fal­nog pos­lo­va­nja i sa­mo­vo­lje. Do­sad na po­vrat­ku ni­je na­prav­lje­no ni­šta kon­kret­no osim što je Cr­na Go­ra kao ja­mac nje­mač­koj De­ut­s­c­he ban­ci vra­ti­la dug od 23 mi­li­ju­na, ko­ji su na­pra­vi­li Ru­si.

De­ri­pa­ska ote­že jer cr­no­gor­skoj dr­ža­vi ne že­li pre­da­ti svo­jih 29 pos­to di­oni­ca dok ne do­bi­je jam­s­tvo da će se i nje­gov dio pro­da­ti even­tu­al­nom no­vom part­ne­ru. Dr­ža­va ima prav­ne mo­guć­nos­ti da pre­uz­me ru­ske di­oni­ce, ali ne­ma me­ha­ni­zam ko­jim bi CEAC na­tje­rao da 86 mi­li­ju­na eura du­ga, za ko­ji jam­či Cr­na Go­ra, pre­tvo­ri u di­oni­ce. Cr­no­gor­ska jav­nost od svo­je vla­de tra­ži da po­duz­me ener­gič­ni­je ko­ra­ke i čim pri­je tvor­ni­cu alu­mi­ni­ja vra­ti u dr­žav­ne ru­ke.

Gra­đa­ni su ne­za­do­volj­ni jer mo­ra­ju vra­ća­ti du­go­ve ko­je su na­pra­vi­li Ru­si. Sve se glas­ni­je za­go­va­ra i uvo­đe­nje ste­čaj­nog pos­tup­ka u KA­Pu, ali iz vla­de upo­zo­ra­va­ju da bi ste­čaj mo­gao do­ves­ti do ga­še­nja naj­ve­će cr­no­gor­ske kom­pa­ni­je, što bi iz­a­zva­lo još ve­ću šte­tu. VATROGASNA ZA­šTIT­NA I SIGURNOSNA ODJE­ćA I OBUćA TE VATROGASNA ZA­šTIT­NA OPRE­MA Jav­na vatrogasna pos­troj­ba Đur­đe­vac pro­vo­di jav­ni na­tje­čaj za na­ba­vu va­tro­gas­ne za­štit­ne i si­gur­nos­ne odje­će i obu­će, va­tro­gas­ne za­štit­na opre­me, na­ba­va po gru­pa­ma.

Po­da­ci o oso­bi za­du­že­noj za ko­mu­ni­ka­ci­ju s po­nu­di­te­lji­ma Li­di­ja Pin­ta­rić, taj­niš­tvo, te­le­fon: 048/280-798, te­le­faks: 048/280799, e-po­šta: va­tro­gas­ci-djur­dje­vac@ kc.t-com.hr

Dos­ta­va po­nu­da Kraj­nji rok za dos­ta­vu po­nu­da je 20. lip­nja 2012. do 9 sa­ti. Po­nu­de će se otvo­ri­ti u pros­to­ri­ja­ma na­ru­či­te­lja,

Stje­pa­na Ra­di­ća 189b u Đur­đev­cu. GRAD­NJA VO­DO­VOD­NE MRE­žE NA­SE­LJA BANKOVCI Te­ki­ja pro­vo­di jav­ni na­tje­čaj za iz­grad­nju vo­do­vod­ne mre­že u na­se­lju Bankovci.

Po­da­ci o oso­bi za­du­že­noj za ko­mu­ni­ka­ci­ju s po­nu­di­te­lji­ma Mir­na Mež­na­rić, odjel za ko­mer­ci­jal­ne pos­lo­ve, te­le­fon: 034/312-457, te­le­faks: 034/312-480, e-po­šta: ldi­ja­na. vu­ko­vic@te­ki­ja.hr

Dos­ta­va po­nu­da Kraj­nji rok za dos­ta­vu po­nu­da je 20. lip­nja 2012. do 12,30 sa­ti. Po­nu­de će se otvo­ri­ti u pros­to­ri­ja­ma na­ru­či­te­lja, Vo­do­vod­na 1 u Po­že­gi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.