Thomas Co­ok

Vi­jes­ti go­to­vo utros­tru­čio gu­bi­tak

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Du­go­vi­ma pri­tis­nu­ta bri­tan­ska tu­ris­tič­ka gru­pa Thomas Co­ok iz­vi­jes­ti­la je u če­t­vr­tak o go­to­vo tros­tru­kom ve­ćem ne­to gu­bit­ku u pr­voj po­lo­vi­ni pos­lov­ne go­di­ne u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje. Gu­bi­tak na­kon opo­re­zi­va­nja do­seg­nuo je u šest mje­se­ci, za­ključ­no s 31. ožuj­kom, čak 594,3 mi­li­ju­na fun­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.