PLA­ĆE

Vol­k­swa­gen Po­ve­ća­va za 4,3 Pos­to

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Nje­mač­ki auto­mo­bil­ski div Vol­k­swa­gen po­ve­ćat će pla­će rad­ni­ka u Nje­mač­koj za 4,3 pos­to, u skla­du s ne­dav­nim spo­ra­zu­mom vla­de i sin­di­ka­ta o po­ve­ća­nju pla­ća rad­ni­ka u in­dus­trij­skom sek­to­ru. Spo­ra­zum o po­ve­ća­nju pla­ća 102.000 rad­ni­ka pri­mje­nji­vat će se od 1. lip­nja ove do kra­ja lip­nja idu­će go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.