B Hyper že­li u sto do­ma­ćih tr­go­vač­kih cen­ta­ra

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA - DAR­KO BIČAK

NBal­tič­ki ma­lo­pro­daj­ni tr­go­vač­ki la­nac ima ve­li­ke pla­no­ve, že­li ući u go­to­vo sve do­ma­će tr­go­vač­ke cen­tre

a hr­vat­sko ma­lo­pro­daj­no tr­ži­šte do­šao je no­vi tr­go­vač­ki la­nac – B Hyper, ko­ji je otvo­rio svoj pr­vih hi­per­mar­ket u va­ra­ždin­skom Lu­mi­ni­ju. O raz­lo­zi­ma do­la­ska u Hr­vat­sku kao i o pla­no­vi­ma za dalj­nje pos­lo­va­nje raz­go­va­ra­li smo s Knut­som Kvi­svik­som, pred­sjed­ni­kom Upra­ve B-Hyper Lu­mi­ni. B Hyper pred­stav­lja no­vi kon­cept tr­go­vač­kog lan­ca u Hr­vat­skoj ko­ji je u pot­pu­nos­ti us­kla­đen sa stan­dar­di­ma kva­li­te­te Eu­rop­ske uni­je. Os­tva­ri­li smo po­seb­no ugod­no okru­že­nje za kup­ca ko­je se te­me­lji na ras­po­lo­že­nju po­tro­ša­ča i na­šem du­go­go­diš­njem ra­du s hi­per­mar­ke­ti­ma u Eu­ro­pi. Uvje­re­ni smo da se naš pri­la­god­ljiv mo­du­lar­ni sus­tav ras­po­re­da hra­ne na po­li­ca­ma mo­že uk­lo­pi­ti u raz­li­či­te ve­li­či­ne tr­go­vi­na te da su svje­že bo­je, mo­der­na teh­no­lo­gi­ja na­ba­ve i ci­je­ne po­zi­tiv­na no­vost na hr­vat­skom tr­ži­štu ma­lo­pro­da­je.

Oče­ku­je­mo da će kon­ku­ren­ci­ja po­gle­da­ti naš tr­go­vač­ki la­nac i po­ku­ša­ti pri­la­go­di­ti svo­je pos­lo­va­nje na­šem, ali smo si­gur­ni da će­mo upra­vo mi vo­di­ti tren­do­ve u mo­der­nom uprav­lja­nju i tr­žiš­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji slje­de­ćih go­di­na.

ko­ja Pos­ta­vi­li smo do­bre te­me­lje ti­me što ima­mo naj­ve­ću i naj­a­trak­tiv­ni­ju tr­go­vi­nu u re­gi­ji. Iz na­šeg is­kus­tva na dru­gim tr­ži­šti­ma u po­s­ljed­njih dva­de­set go­di­na, od po­kre­ta­nja pot­pu­no no­vih tr­go­vi­na pa do uprav­lja­nja s tr­žiš­nim li­de­ri­ma, ne vi­di­mo da će­mo ima­ti pro­ble­ma pru­ža­ju­ći us­lu­ge na­šim kup­ci­ma u Va­ra­ždi­nu. Nu­di­mo pro­izvo­de ko­je ek­s­klu­ziv­no uvo­zi­mo za Hr­vat­sku, ko­ji su naj­bo­lji bren­do­vi iz vi­še ze­ma­lja, ko­ji do sa­da ni­su po­nu­đe­ni u Hr­vat­skoj. Na­šim za­pos­le­ni­ci­ma pru­ža­mo sus­tav­ni pro­gram obu­ke ko­ji je po­seb­na mo­ti­va­ci­ja za na­pre­do­va­nje.

Ta­ko­đer će na­ša ko­mu­ni­ka­ci­ja pre­ma tr­ži­štu bi­ti ino­va­tiv­na, a usko­ro će­mo pred­sta­vi­ti na­šu ma­sko­tu i elek­tro­nič­ke apli­ka­ci­je. Nu­di­mo vi­še ne­go dru­gi hi­per­mar­ke­ti za is­tu ili ma­nju ci­je­nu. Oče­ku­jem da će­mo po- sta­ti pr­vi iz­bor me­đu kup­ci­ma ko­ji ci­je­ne do­bru kva­li­te­tu i ni­ske ci­je­ne. Na­ime, ne vi­dim ni je­dan raz­log za­što ne bi­smo mo­gli bi­ti pr­vi iz­bor za hr­vat­ske kup­ce osim što ima pre­ma­lo B Hyper tr­go­vi­na da po­kri­je­mo ci­je­lu zem­lju. Uvje­ra­vam vas da in­ten­ziv­no ra­di­mo na to­me da bu­de­mo pri­sut­ni u svim hr­vat­skim gra­do­vi­ma. Na­rav­no ku­pac će zad­nji da­ti svo­ju ocje­nu, osje­ća­mo se si­gur­ni da će kup­ci pre­poz­na­ti pred­nos­ti du­go­roč­nog od­no­sa s na­ma kao naš B-pri­ja­telj, što je na­ziv za naš pro­gram lo­jal­nos­ti. Pro­gram B-pri­ja­telj da­je pred­nos­ti i na­gra­đu­je na­še kup­ce što dru­gi tr­go­vač­ki lan­ci ne pru­ža­ju. Sus­tav­no ra­di­mo sa svim hr­vat­skim gra­do­vi­ma i naj­za­nim­lji­vi­ji ra­zvoj­ni pro­jek­ti na­la­ze se, na­rav­no, u Za­gre­bu, ali i u Spli­tu, Pu­li, Osi­je­ku i Kar­lov­cu. Tre­nu­tač­no ana­li­zi­ra­mo i pre­go­va­ra­mo uvje­te da uđe­mo te gra­do­ve i na­kon otvo­re- nja na­šeg hi­per­mar­ke­ta u Lu­mi­ni cen­tru u Va­ra­ždi­nu za­pri­mi­li smo vi­še od sto pro­jek­t­nih po­nu­da. Sa­da svi že­le B Hyper. Ne­ki naj­mo­dav­ci raz­ma­tra­ju mo­guć­nos­ti da za­mi­je­ne pos­to­je­će hi­per­mar­ke­te s B Hype­rom. To je vr­lo ugod­no ču­ti. Po­nos­ni smo da već za­poš­lja­va­mo vi­še od sto lju­di u Va­ra­ždi­nu i že­li­mo nas­ta­vi­ti ta­ko da za­pos­li­mo ba­rem is­to to­li­ko lju­di u svim hr­vat­skim gra­do­vi­ma.

Vr­lo smo za­do­volj­ni sa svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma u tr­go­vi­ni B Hyper Lu­mi­ni ko­ji ra­de iz­nim­no do­bro. Ni­sam mo­gao vje­ro­va­ti svo­jim oči­ma što su sve us­pje­li na­pra­vi­ti u mje­sec da­na pri­je otvo­re­nja. Ima­mo svo­ju pe­ka­ru i pro­fe­si­onal­nu ku­hi­nju u hi­per­mar­ke­tu ko­ja je pot­pu­no oprem­lje­na i mo­že pri­pre­mi­ti sva mo­gu­ća ukus­na je­la. Že­lim is­tak­nu­ti na­še vi­so­ko­obra­zo­va­ne i is­kus­ne pe­ka­re i vi­so­kok­va­li­fi­ci­ra­no osob­lje u ku­hi­nji i pro­izvod­nim odje­li­ma.

Po­nos­ni smo i ugod­no se na­smi­je­mo ka­da se kup­ci po­no­vo vra­te na­kon što su po­sje­ti­li naš hi­per­mar­ket. Is­to ta­ko ima­mo ja­ko tren­di asor­ti­man ne­pre­hram­be­nih pro­izvo­da, što uklju­ču­je se­zon­ske pro­izvo­de, odje­ću i opre­mu za ku­hi­nju i ku­ćans­tva. Mi smo mo­der­ni­ji ne­go tra­di­ci­onal­ni tr­go­vač­ki lan­ci jer nu­di­mo is­tu kva­li­te­tu i ci­je­nu kao i spe­ci­ja­li­zi­ra­ne tr­go­vi­ne. I iz mo­jeg is­kus­tva ovo je iz­nim­no do­bra po­nu­da. Že­li­mo da se na­ši kup­ci svih uz­ras­ta osje­ća­ju ugod­no u na­šim tr­go­vi­na­ma. Po­seb­no smo se po­tru­di­li bi­ti za­nim­lji­vi dje­ci, ro­di­te­lji­ma, pa čak i ba­ka­ma i dje­do­vi­ma.

MAR­KO JURINEC/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.