OSI­GU­RA­LI SIROVINE

Mars

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA -

Mars, je­dan od vo­de­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča čo­ko­la­de, la­ni je do­se­gao za­da­nu pre­kret­ni­cu 10-pos­tot­nim udje­lom cer­ti­fi­ci­ra­no­ga ka­kaa u ukup­noj na­ba­vi i nas­tav­lja s pla­no­vi­ma da se udio ove go­di­ne po­ve­ća na vi­še od 20%, či­me bi pos­tao naj­ve­ći ko­ris­nik cer­ti­fi­ci­ra­no­ga ka­kaa na svi­je­tu. Na os­no­vi pla­no­va za na­ba­vu kom­pa­ni­ja pre­dvi­đa da će ku­pi­ti pri­bliž­no 90.000 to­na cer­ti­fi­ci­ra­no­ga ka­kaa, a oče­ku­ju da će do 2020. po­traž­nja nad­ma­ši­ti po­nu­du za oko mi­li­jun to­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.