U Ri­je­ci se pred­sta­vio Ke­ter Air ko­ji će ra­zvi­ja­ti be­žič­nu mre­žu Ke­ter gru­pa ula­že 7 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - IT&LOGISTIKA - BER­NARD IVE­ZIĆ

NPro­naš­li ni­šu

No­vi te­le­kom za sa­da ima do­zvo­lu za pru­ža­nje fik­s­nih us­lu­ga u Is­tri, Pri­mor­ju, Gor­skom ko­ta­ru i Li­ci

ovi fik­s­ni ope­ra­ter Ke­ter Air u če­t­vr­tak je u ri­ječ­kom Tower Cen­tru otvo­rio pr­vu pos­lov­ni­cu i po­čeo s ra­dom. De­nis Bol­či­na, su­os­ni­vač slo­ven­ske inves­ti­cij­ske gru­pe Ke­ter, ka­že da u idu­će dvi­je do tri go­di­ne pla­ni­ra­ju ulo­ži­ti u hr­vat­sko pos­lo­va­nje se­dam mi­li­ju­na eura. Po­jaš­nja­va da u Hr­vat­skoj vi­de do­bru pri­li­ku za ra­zvoj be­žič­ne mre­že no­ve ge­ne­ra­ci­je ko­jom će nu­di­ti tri­ple-play us­lu­ge.

“Hr­vat­ska je za­nim­lji­va za ula­ga­nja u te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je, ali ne ta­mo gdje već pos­to­ji iz­gra­đe­na ži­ča­na mre­ža, već ta­mo gdje gra­đa­ni i tvrt­ke i da­nas ne­ma­ju br­zi in­ter­net i kva­li­tet­ne us­lu­ge di­gi­tal­ne te­le­vi­zi­je”, po­jaš­nja­va Bol­či­na. Do­da­je da se na tim po­dru­čji­ma mo­že za­ra­di­ti ta­ko da se pru­ži teh­nič­ki kva­li­tet­na us­lu­ga za is­ti iz­nos kao da je ko­ris­nik u ne­kom gra­du u ko­jem ima ve­ći iz­bor ope­ra­te­ra. No, po­jaš­nja­va, ključ je u to­me da ste je­di­ni ko­ji to nu­di­ti, a ka­ko se mo­že doz­na­ti u HAKOMu, nit­ko dru­gi ni­je po­ka­zao is­ti in­te­res kao Ke­ter Air. U Slo­ve­ni­ji tvr­di da se 20 pos­to tvrt­ki i gra­đa­na na­la­zi u po­dru­čji­ma na ko­ji­ma ne mo­gu do­bi­ti napredne te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske us­lu­ge, a u Hr­vat­skoj čak 30 do 40 pos­to gra­đa­na ži­vi na tak­vim po­dru­čji­ma.

No­vi fik­s­ni ope­ra­ter za­sad ima do­zvo­lu za pru­ža­nje fik­s­nih te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih us­lu­ga u Is­tri, Pri­mor­ju, Gor­skom ko­ta­ru i Li­ci, za što će u idu­ćih pet go­di­na iz­dvo­ji­ti pet mi­li­ju­na ku­na. Re­gu­la­tor HAKOM na­vo­di da je ope­ra­ter do­bio tu do­zvo­lu, iz­me­đu os­ta­log, na te­me­lju naj­a­ve da će za­pos­li­ti ba­rem se­dam struč­nja­ka i da će u pet go­di­na ima­ti ba- rem 14.000 ko­ris­ni­ka s čim bi pos­lo­vao po­zi­tiv­no.

Di­rek­tor pos­lo­va­nja za Hr­vat­sku je Bo­ris Sti­pe­tić, ina­če biv­ši di­rek­tor re­gu­la­ti­ve B.ne­ta. Ka­ri­je­ru u te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skoj in­dus­tri­ji za­po­čeo je kao teh­nič­ki di­rek­tor DCM-a gdje je bio za­du­žen za grad­nju iste one mre­že pre­ko ko­je Vip­ne­tov B.net da­nas uz te­le­vi­zij­ske pru­ža i in­ter­net­ske i dru­ge us­lu­ge.

Sti­pe­tić ka­že da će im na­gla­sak bi­ti na tri­ple-play us­lu­zi i da će se tru­di­ti da svim ko­ris­ni­ci­ma po­nu­de us­lu­gu u ro-

D. Bol­či­na ku od 14 da­na od pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra.

“To mo­že­mo os­tva­ri­ti jer se na­ša us­lu­ga ko­ris­ti oda­ši­lja­či­ma i an­te­na­ma ta­ko da ne ovi­si­mo ni o či­joj in­fras­truk­tu­ri, a u pr­vom va­lu po­kri­li smo Ri­je­ku, no obe­ća­nje od 14 da­na vri­je­di za sve gra­đa­ne i tvrt­ke u tri žu­pa­ni­je u ko­ji­ma ima­mo do­zvo­lu”, ka­že Sti­pe­tić.

Po­jaš­nja­va da će osim na kraj­nje ko­ris­ni­ke ci­lja­ti na po­du­zet­ni­ke ko­ji se ba­ve tu­riz­mom. Na­vo­di da tu pos­to­ji ve­lik po­ten­ci­jal, po­seb­no u re­gi­ja­ma ko­je po­kri­va­ju svo­jim us­lu­ga­ma, jer ima ve­li­kih tu­ris­tič­kih kom­plek­sa či­ji gos­ti lje­ti ne mo­gu uop­će do­bi­ti in­ter­net pre­ko wi­fi­ja ili je on vr­lo lo­še kva­li­te­te.

“Na­še rje­še­nje omo­gu­ća­va da tak­ve tvrt­ke od­mah ri­je­še taj pro­blem na za­do­volj­stvo svo­jih gos­ti­ju, i to već ove se­zo­ne”, ka­že Sti­pe­tić.

Od Slo­ve­ni­je do Bra­zi­la

Do sa­da je Ke­ter Air već za­pos­lio pet rad­ni­ka u ure­di­ma u Za­gre­bu i Ri­je­ci, a plan im je po­ve­ća­ti broj za­pos­le­ni­ka is­to­dob­no s ras­tom po­traž­nje za nji­ho­vim us­lu­ga­ma. Ka­ko tu­ma­či De­nis Bol­či­na, suv­las­nik Ke­ter gru­pe, tvrt­ka Ke­ter Air nas­ta­la je kao za­jed­nič­ko ula­ga­nje slo­ven­skog pro­izvo­đa­ča te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske opre­me Glob­te­la, ko­jeg je os­no­vao biv­ši vlas­nik Amis te­le­ko­ma, i Ke­ter gru­pe.

“Cilj ni­je pro­da­ja Air teh­no­lo­gi­je pre­ko ko­je se pru­ža­ju na­še us­lu­ge, već iz­grad­nja me­đu­na­rod­no­ga te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog ope­ra­te­ra kroz vlas­ti­ta i za­jed­nič­ka ula­ga­nja na raz­nim tr­ži­šti­ma od Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske pa sve do Ru­si­je, Ka­zah­s­ta­na, afrič­kih ze­ma­lja i Bra­zi­la”, za­klju­ču­je Bol­či­na.

Bo­ris Sti­pe­tić, di­rek­tor pos­lo­va­nja za Hr­vat­sku, pred­sta­vio je us­lu­ge Ke­ter Ai­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.