Iskon ci­je­nom i ve­li­či­nom na­pa­da Drop­box

Jum­bo će bi­ti dos­tu­pan i ko­ris­ni­ci­ma iz re­gi­je

Poslovni Dnevnik - - IT&LOGISTIKA - BER­NARD IVE­ZIĆ

Te­le­kom Iskon, član gru­pe Hr­vat­ski te­le­kom, pla­ni­ra s vlas­ti­tim onli­ne ser­vi­som za po­hra­nu po­da­ta­ka kon­ku­ri­ra­ti Drop­boxu i to ne sa­mo ve­li­či­nom pros­to­ra ko­ji će po­nu­di­ti ne­go i ci­je­nom.

Đur­đi­ca Vuč­ko­vić, vo­di­te­lji­ca Od­no­sa s jav­noš­ću Isko­na, ka­že da će no­vi ser­vis zvan Jum­bo po­če­ti s ra­dom sre­di­nom lip­nja i da će pru­ža­ti vi­še od 100 GB pros­to­ra za po­hra­nu po­da­ta­ka u obla­ku. Drop­box tak­vu po­nu­du mje­seč­no na­pla­ću­je 125 ku­na.

Pret­pos­tav­lja se da bi ci­je­na mo­gla bi­ti i ni­ža jer Go­ogle na svom ser­vi­su Dri­ve, ta­ko­đer kon­ku­ren­tu Drop­boxa, na­pla­ću­je mje­seč­no 32 ku­ne.

“Be­ta ver­zi­ju ser­vi­sa u idu­ćem raz­dob­lju tes­ti­rat će ogra­ni­čen broj ko­ris­ni­ka, a fi­nal­na ver­zi­ja bit će dos­tup­na ko­ris­ni­ci­ma u Hr­vat­skoj i re­gi­ji”, ka­že Vuč­ko­vić.

Po­jaš­nja­va da će Jum­bo za­pra­vo na­do­gra­di­ti pos­to­je­ći Jum­bo ma­il ser­vis za raz­mje­nu da­to­te­ka do ve­li­či­ne od 700 MB. Ri­ječ je o us­lu­zi ko­ju mje­seč­no ko­ris­ti vi­še od 100.000 ko­ris­ni­ka, i gra­đa­na i pos­lov­nih su­bje­ka­ta, ko­ji ta­ko raz­mje­ne 3,3 TB po­da­ta­ka.

Vuč­ko­vić is­ti­če da je pro­jekt ra­zvi­jen unu­tar Isko­na.

PXL

Sa­ša Kra­mar, pre­sjed­nik Upra­ve Isko­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.