Pos­lo­va­nje

Poslovni Dnevnik - - IT&LOGISTIKA -

Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je i ener­ge­ti­ka De­nis Bol­či­na, suv­las­nik Ke­ter gru­pe ka­že da ula­žu u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je i da su u oba po­dru­čja ak­tiv­ni u Hr­vat­skoj. U te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je ula­žu pre­ko Ke­ter Ai­ra, a u ener­ge­ti­ku kroz Ke­ter Or­ga­ni­cu, slo­ven­skog pro­izvo­đa­ča plin­skih elek­tra­na na bio-ot­pad. “U Slo­ve­ni­ji smo već ins­ta­li­ra­li elek­tra­ne sna­ge 15 MW, a u Hr­vat­skoj nam je am­bi­ci­ja ove go­di­ne otvo­ri­ti tri gra­di­li­šta u za­jed­nič­koj inves­ti­ci­ji s ve­ćim lo­kal­nim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma na ko­ji­ma bi­smo pos­ta­vi­li elek­tra­ne sna­ge 2-3 MW”, ka­že Bol­či­na. Tri part­ne­ra inves­ti­to­ra u Ke­ter gru­pi su De­nis Bol­či­na, Ma­ri­jan Ko­lar i Tom Be­go­vić, ko­ji je ro­dom iz Osi­je­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.