Me­ga­bren­do­vi u kri­zi zbog odu­pi­ra­nja pro­mje­na­ma

Igra na si­gur­no mo­že se po­ka­za­ti po­gub­nom za te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske gi­gan­te RIM, Dell i Ya­hoo

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT - Oz­ren POD­NAR/VLM

OOk­li­je­va­nje u pri­la­go­đa­va­nju no­vim tr­žiš­nim uvje­ti­ma sku­po je sta­ja­lo tri ve­li­ke kom­pa­ni­je, na či­je su se pro­izvo­de i us­lu­ge na­vik­le sto­ti­ne mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka: RIM, Ya­hoo i Dell

no či­me su se te kom­pa­ni­je pros­la­vi­le ni­je vi­še jed­na­ko neo­do­lji­vo kao do­ne­dav­na, što se odra­ža­va i na nji­ho­vim pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma. Re­se­ar­ch In Mo­ti­on (RIM) je ka­nad­ska kom­pa­ni­ja, či­ji je te­melj­ni pro­izvod Blac­kBer­ry do­ne­dav­na bio svjet­ski pa­met­ni te­le­fon broj je­dan. Do kra­ja 2008. RIM i No­kia os­tva­ri­va­li su 75 pos­to pro­fi­ta na svjet­skom tr­ži­štu mo­bi­te­la. Da­nas 95 pos­to pro­fi­ta na tom sek­to­ru ot­pa­da na Ap­ple i Sam­sung. Vod­stvo RIM-a već je du­go svjes­no da Ap­ple­ove spra­vi­ce i ure­đa­ji ko­ji ra­de na Go­ogle­ovoj plat­for­mi An­dro­id osva­ja­ju tr­ži­šte na šte­tu Blac­kBer­ryja, ali je ipak os­ta­lo kon­cen­tri­ra­no na sta­ru, mo­žda i zas­ta­rje­lu for­mu­lu. Ta se for­mu­la go­di­na­ma sas­to­ja­la od osi­gu­ra­va­nja prev­las­ti na tr­ži­štu rje­še­nja za pos­lov­ne ko­ris­ni­ke. RIM od po­čet­ka nu­di jed­nos­ta­van i za­šti­ćen pris­tup svom sus­ta­vu za raz­mje­nu e-ma­ila i tre­nut­nih po­ru­ka, sus­ta­vu pre­ko ko­jeg se odvi­ja cje­lo­kup­na po­dat­kov­na ko­mu­ni­ka­ci­ja. Me­đu­tim, zah­tje­vi ko­ris­ni­ka mo­bil­nih ure­đa­ja su se pro­ši­ri­li te je po­ras­tao broj onih ko­ji že­le sa svo­jim pa­met­nim te­le­fo­nom ra­di­ti sve što ina­če ra­de sa prijenosnim računalom. S jed­ne je stra­ne ra­ču­nal­s­tvo u obla­ku – clo­ud com­pu­ting – uve­li­ke na­do­mjes­ti­lo kor­po­ra­tiv­ne apli­ka­ci­je s ko­ji­ma se pros­la­vio RIM, a s dru­ge je re­per­to­ar dos­tup­nih apli­ka­ci­ja pos­tao klju­čan kri­te­rij kup­ci­ma za oda­bir ure­đa­ja. A Ap­ple i spra­vi­ce na An­dro­idu ima­ju vi­še apli­ka­ci­ja ne­go Blac­kBer­ry.

Blac­kBer­ry pao za 80 pos­to

RIM i da­lje ima voj­sku ko­ris­ni­ka, ko­ji mu pla­ća­ju mje­seč­nu nak­na­du pre­ko lo­kal­nih da­va­te­lja us­lu­ga da bi ima­li pris­tup ključ­nim mo­guć­nos­ti­ma Blac­kBer­ryja – tre­nut­noj raz­mje­ni elek­tro­nič­ke po­šte i po­ru­ka pre­ko Blac­kBer­ry Me­ssen­ge­ra. RIM-ov pro­blem je od­sus­tvo ras­ta jer je broj ko­ris­ni­ka u zad­njem tro­mje­se­čju proš­le go­di­ne po­ras­tao za sa­mo dva mi­li­ju­na, na ukup­no 77 mi­li­ju­na. Is­to­dob­no je Ap­ple pro­dao 68 mi­li­ju­na ure­đa­ja, od če­ga 37 mi­li­ju­na iPho­nea. RIMo­vi su ula­ga­či pla­ti­li pri­lič­nu ci­je­nu kre­ativ­ne stag­na­ci­je vod­stva kom­pa­ni­je. Ne sa­mo što je RIM kra­jem ožuj­ka pr­vi put u se­dam go­di­na is­ka­zao tro­mje­seč­ni gu­bi­tak ne­go su mu i una­trag go­di­nu da­na di-

PD

Je li slam­ka spa­sa za RIM no­vi BB 10 ko­ji je jav­nos­ti pred­sta­vio pred­sjed­nik Upra­ve kom­pa­ni­je Thor­sten He­ins, ko­ji će se na tr­ži­štu po­ja­vi­ti kra­jem go­di­ne?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.