Us­pon

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT -

Sve vi­še vi­so­ko­obra­zo­va­nih že­na Da bi sti­gle na ru­ko­vo­de­ća mjes­ta, že­na­ma tre­ba edu­ka­ci­ja, i to ra­de od­lič­no: 60 pos­to di­plo­ma­na­ta na fa­kul­te­ti­ma žen­skog su ro­da, 44 pos­to MBA di­plo­ma od­la­zi u žen­ske ru­ke, a na me­di­cin­skim i prav­nim fa­kul­te­ti­ma dos­ti­gle su omjer 1:1. Je­dan od raz­lo­ga za sve ve­ću po­sve­će­nost vi­so­kom obra­zo­va­nju je i po­li­ti­ka naj­ve­ćih ame­rič­kih kom­pa­ni­ja ko­je maj­ka­ma omo­gu­ću­ju po­god­nos­ti da ne bi zbog pos­la mo­ra­le za­ne­ma­ri­va­ti obi­telj. Flek­si­bil­no rad­no vri­je­me, po­moć mla­dim maj­ka­ma na ro­dilj­skom do­pus­tu i na­kon to­ga kra­će rad­no vri­je­me za po­s­lje­di­cu ima­ju ve­li­ku lo­jal­nost žen­skog di­je­la kom­pa­ni­je. A ta se lo­jal­nost iz­rav­no pre­tva­ra u do­la­re pri­ho­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.