Za du­bro­vač­ki ci­nes­tar de­set mi­li­ju­na ku­na

Ki­no na ju­gu

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Du­brov­nik je do­bio pr­vo mul­ti­pleks ki­no i pr­vo di­gi­tal­no ki­no u Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji – Ci­neS­tar Du­brov­nik, ko­je da­nas po­či­nje pri­ka­zi­va­ti fil­mo­ve. Ri­ječ je o pr­vom pot­pu­no di­gi­ta­li­zi­ra­nom ki­nu smje­šte­nom u sklo­pu stam­be­no-pos­lov­nog pros­to­ra Dvo­ri La­pad s tri ki­no­dvo­ra­ne ukup­no­ga ka­pa­ci­te­ta 537 sje­da­la. Dvi­je dvo­ra­ne oprem­lje­ne su re­alD 3D teh­no­lo­gi­jom, a tre­ća Ci­neS­tar eX­tre­me s gi­gant­skim plat­nom ve­li­či­ne 100 če­tvor­nih me­ta­ra. U Ci­neS­tar Du­brov­nik, mul­ti­pleks ki­no s pet zvjez­di­ca, ulo­že­no je de­set mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.