Ka­ko se zem­lje na­tje­ču

Knji­ga

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Ka­ko

se zem­lje žu­re u nad­me­ta­nju u sve glo­ba­li­zi­ra­ni­joj are­ni, dr­žav­ne stra­te­gi­je važ­ni­je su ne­go ika­da pri­je. Zem­lje di­ljem svijeta sve oš­tri­je se na­tje­ču za tr­ži­šta, teh­no­lo­gi­je, vje­šti­ne, ino­zem­ne inves­ti­ci­je i ka­na­le dis­tri­bu­ci­je ko­ji su po­treb­ni za rast nji­ho­vih eko­no­mi­ja i po­di­za­nje ži­vot­no­ga stan­dar­da. U knji­zi “Ka­ko se zem­lje na­tje­ču: stra­te­gi­ja, struk­tu­ra i dr­žav­no uprav­lja­nje u glo­bal­noj eko­no­mi­ji” Ric­hard H. K. Vi­etor po­ka­zu­je ka­ko dr­ža­ve stva­ra­ju kli­mu za na­ci­onal­ni eko­nom­ski ra­zvoj i pro­fi­ta­bil­na pri­vat­na po­du­ze­ća. Vi­etor is­ti­če da u da­naš­njem hi­per­kon­ku­rent­nom okru­že­nju dr­ža­va stal­no osi­gu­ra­va spe­ci­fič­ne pred­nos­ti ko­je po­du­ze­ća tre­ba­ju ka­ko bi se rav­no­prav­no no­si­la s kon­ku­ren­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.