Di­oni­ca HT-A sta­bi­li­zi­ra­na na 199 ku­na

Na­kon pa­da u sri­je­du če­t­vr­tak je na Za­gre­bač­koj bur­zi do­nio rast od 1,5 pos­to

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Vri­jed­nost di­oni­ce Hr­vat­skog te­le­ko­ma u če­t­vr­tak se sta­bi­li­zi­ra­la na 199 ku­na. Ta­ko je u od­no­su na sri­je­du, ka­da je po­to­nu­la vi­še od dva pos­to, ju­čer za­bi­lje­ži­la rast vri­jed­nos­ti od 1,5 pos­to i sa­mim ti­me “smi­ri­la” tr­ži­šte ka­pi­ta­la. Ako se pro­ma­tra­ju na­lo­zi na di­oni­ci HT-a, go­to­vo da ti­je­kom ci­je­lo­ga tr­go­vin­sko­ga da­na ni­je bi­lo pre­tje­ra­no­ga po­ma­ka.

Go­to­vo ci­je­li dan di­oni­ca se dr­ža­la na ra­zi­ni od 199 ku­na ta­ko da je graf svih prok­nji­že­nih na­lo­ga iz­gle­dao kao rav­na cr­ta. Iako je bi­lo “po­ku­ša­ja” da se ci­je­na naj­lik­vid­ni­je di­oni­ce do­ma­ćeg tr­ži­šta vra- pro­me­ta za­bi­lje­ži­la je u če­t­vr­tak di­oni­ca Hr­vat­skog te­le­ko­ma ti iz­nad psi­ho­lo­ške gra­ni­ce od 200 ku­na, što do­ka­zu­je 25 na­lo­ga kroz ko­je su proš­le di­oni­ce i po 201,94 ku­ne, to na kra­ju ni­je us­pje­lo. Ka­ko nam ka­že je­dan bro­ker, di­oni­ca HT-a pa­da ci­je­le go­di­ne.

“Vi­še-ma­nje pos­to­ji sa­mo je­dan ku­pac tih di­oni­ca, a to je Ra­if­fe­isen OMF. Da taj fond ne ku­pu­je, tko zna ko­li­ko bi da­nas vri­je­di­la ta di­oni­ca”, ka­že naš su­go­vor­nik. Ukup­no je tom di­oni­com u če­t­vr­tak pro­tr­go­va­no 2,5 mi­li­ju­na ku­na. Ako se pro­ma­tra si­tu­aci­ja od po­čet­ka go­di­ne, di­oni­com HT-a je sa­mo u tri tr­go­vin­ska da­na za­bi­lje­žen pro­met vi­ši od de­set mi­li­ju­na ku­na.

PD

Sa­mo u tri tr­go­vin­ska da­na ove go­di­ne za­bi­lje­žen je pro­met ve­ći od 10 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.