Kom­pa­ni­ja da­nas po­zi­va ula­ga­če, pro­ces za­vr­ša­va do sri­je­de U IGH će bi­ti za­do­volj­ni do­bi­ju li 120 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TIN BA­ŠIĆ

IDoz­na­je­mo da će u ko­la­te­ral naj­vje­ro­jat­ni­je ući pos­lov­na zgra­da Ins­ti­tu­ta IGH u Spli­tu ko­ja na­vod­no vri­je­di oko se­dam mi­li­ju­na eura

ns­ti­tut IGH da­nas će obja­vi­ti po­ziv ula­ga­či­ma na kup­nju ko­nver­ti­bil­nih obvez­ni­ca kom­pa­ni­je. Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih smo doš­li, vod­stvo se na­da da će ula­ga­či upisati ba­rem 120 mi­li­ju­na ku­na.

“Sve iz­nad upi­sa­nih 100 mi­li­ju­na ku­na je su­per. Ako se upi­še 120 mi­li­ju­na, to bi bi­lo sjaj­no”, re­kao nam je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru naš iz­vor ko­ji ni­je že­lio da ga ime­nu­je­mo.

Iako je Glav­na skup­šti­na proš­lo­ga tjed­na da­la su­glas­nost da iz­nos iz­da­nja ko­nver­ti­bil­nih obvez­ni­ca mo­že bi­ti naj­vi­še 195 mi­li­ju­na ku­na, a ima­ju­ći u vi­du re­zul­ta­te ne­dav­no pro­ve­de­ne do­ka­pi­ta­li­za­ci­je, naj­ve­ći mo­gu­ći iz­nos iz­da­nja obvez­ni­ca po za­ko­nu u tom slu­ča­ju mo­že bi­ti 175 mi­li­ju­na ku­na.

No či­ni se ka­ko Ju­re Ra­dić i vo­de­ći lju­di u Ins­ti­tu­tu IGH ne­ma­ju ne­re­al­na oče­ki­va­nja i spu­šta­ju ljes­tvi­cu oče­ki­va­no­ga upi­sa obvez­ni­ca na 120 mi­li­ju­na. Bu­du­ći da će se 30 pos­to iz­da­nja obvez­ni­ca za pet go­di- na mo­ći za­mi­je­ni­ti za di­oni­ce, to bi zna­či­lo da će 2017. inves­ti­to­ri mo­ći ko­nver­ti­ra­ti oko 36 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­nih obvez­ni­ca.

Sto­ga ka­da bu­du mi­je­nja­li obvez­ni­ce za di­oni­ce, a to će mo­ći uči­ni­ti za 760 ku­na po ko­ma­du, inves­ti­to­ri će te go­di­ne mo­ći do­bi­ti 47.300 no­vih di­oni­ca, ako se, na­rav­no, ostvari že­lja da se upi­še 120 mi­li­ju­na ku­na obvez­ni­ca.

U tre­nut­ku pi­sa­nja ovo­ga član­ka u Ins­ti­tu­tu IGH još su tra­ja­li sas­tan­ci o vi­si­ni pri­no­sa na obvez­ni­cu, sto­ga kon­kret­ni pos­to­tak ni­je bio poz­nat do za­klju­če­nja bro­ja.

No zna se da kom­pa­ni­ja za ko­nver­ti­bil­ne obvez­ni­ce jam­či ne­kret­ni­na­ma. Doz­na­je­mo da će u ko­la­te­ral naj­vje­ro­jat­ni­je ući IGH-ova pos­lov­na zgra­da u Spli­tu ko­ja na­vod­no vri­je­di oko se­dam mi­li­ju­na eura. Što upi­sa­ni broj obvez­ni­ca bu­de ve­ći, to će u ko­la­te­ral ući i os­ta­le ne­kret­ni­ne, ka­že nam naš iz­vor.

Na Glav­noj skup­šti­ni po­zva­ni su i vlas­ni­ci ko­mer­ci­jal­nih za­pi­sa Ins­ti­tu­ta IGH da ih za­mi­je­ne za obvez­ni­ce. Ho­će li tri ban­ke (Ra­if­fe­isen, Er­ste i PBZ) ko­je dr­že 44,59% tog iz­da­nja za­pi­sa vri­jed­nog 11,1 mi­li­jun eura, kao i os­ta­li vje­rov­ni­ci ko­nver­ti­ra­ti za­pi­se za obvez­ni­ce, ni­je poz­na­to jer, ka­ko ka­že naš iz­vor, pre­go­vo­ri još tra­ju. U kom­pa­ni­ji na­vod­no sma­tra­ju da je obvez­ni­ca pu­no bo­lji ins­tru­ment od pos­to­je­ćih za­pi­sa jer je ko­la­te­ra­li­zi­ra­na i da­je mo­guć­nost ko­nver­zi­je za di­oni­ce za pet go­di­na. Po­ziv za inves­ti­to­re krat­ko će tra­ja­ti jer obvez­ni­ce mo­ra­ju bi­ti iz­da­ne naj­kas­ni­je u sri­je­du.

Ju­re Ra­dić,

di­rek­tor Ins­ti­tu­ta IGH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.