Bez hit­nih mje­ra šted­nje Sr­bi­ja bi mo­gla ban­kro­ti­ra­ti

Po­te­za – Fi­skal­ni sa­vjet ka­že da od­mah na­kon iz­bo­ra tre­ba po­vu­ći dva bol­na za­mrz­nu­ti pla­će i mi­ro­vi­ne, a sto­pu PDV-A po­dig­nu­ti sa 18 na 22%

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - RA­TO PET­KO­VIĆ/VLM

No­vu sr­bi­jan­sku vla­du, ko­ja tek tre­ba bi­ti iz­a­bra­na, če­ka­ju te­ške obve­ze. Za­klju­čak je to iz­vješ­ća Fi­skal­nog sa­vje­ta, ko­jim se upo­zo­ra­va ka­ko zem­lja mo­že ban­kro­ti­ra­ti ne po­duz­mu li se hit­ne mje­re šted­nje i po­ve­ća­ju pri­ho­di u dr­žav­no­me pro­ra­ču­nu.

Fi­skal­ni sa­vjet je do tak­vih za­klju­ča­ka do­šao na te­me­lju za­te­če­nog sta­nja pre­ma ko­je­mu se sa­daš­nja vla­da u pro­tek­la če­ti­ri mje­se­ca za­du­ži­la za 686,8 mi­li­ju­na eura, či­me je pre­ko­ra­či­la gra­ni­cu za­du­že­nos­ti zem­lje od do­pu­šte- nih 45 pos­to BDP. K to­mu Sr­bi­ji do kra­ja go­di­ne tre­ba još 2,5 mi­li­jar­di eura za po­kri­će dos­pje­lih obve­za. Pre­ma ocje­ni Sa­vje­ta, de­fi­cit u pro­ra­ču­nu će na­ras­ti na 1,8 mi­li­jar­du eura, po­la mi­li­jar­de vi­še od pla­ni­ra­no­ga. Da bi se to spri­je­či­lo, vla­di se pred­la­že da od­mah na­kon iz­bo­ra po­vu­če dva po­te­za. Je­dan se sas­to­ji u za­mr­za­va­nju pla­ća i mi­ro­vi­na ove i idu­će go­di­ne, a dru­gi po­ve­ća­nje PDV s pos­to­je­ćih 18 na 22 pos­to.

Mo­gu­će je da BDP bu­de po­ve­ćan na 20 pos­to, ali u tom slu­ča­ju mi­ro­vi­ne i pla­će mo­ra­ju bi­ti sma­nje­ne za pet do šest pos­to. Sma­nji­va­njem jav­ne po­troš­nje i po­ve­ća­njem pri­ho­da pos­ti­gla bi se fi­nan­cij­ska učin­ko­vi­tost od mi­li­jar­du eura u ovoj i još to­li­ko i idu­ćoj go­di­ni. Od 2014. do 2016. tre­ba ušte­dje­ti još po 1,2 mi­li­jar­de eura u sva­koj go­di­ni. S tim ušte­da­ma Sr­bi­ja bi tek u 2017. de­fi­cit u dr­žav­no­me pro­ra­ču­nu sve­la na nu­lu.

Fi­skal­ni sa­vjet upo­zo­ra­va ka­ko bi, iz­bje­ga­va­njem po­du­zi­ma­nja oš­trih mje­ra šted­nje i po­ve­ća­nje PDV-a, zem­lja bi­la su­oče­na s opas­noš­ću da na je­sen ne­će mo­ći vra­ća­ti ino­zem­ne zaj­mo­ve ko­ji sti­žu na na- pla­tu. Sa­mo u lis­to­pa­du i stu­de­nom tre­ba vra­ti­ti 360 mi­li­ju­na eura. Sve se to do­ga­đa u go­di­ni ka­da je za­bi­lje­že­no pov­la­če­nje 370 mi­li­ju­na eura ino­zem­no­ga ka­pi­ta­la i ma­njeg pri­lje­va de­vi­za zbog pa­da iz­vo­za od 10%. Pos­to­je­će sta­nje odra­ža­va se na ubr­za­ni pad vri­jed­nos­ti di­na­ra u od­no­su na eu­ro. Od po­čet­ka go­di­ne nje­go­va vri­jed­nost je sma­nje­na za go­to­vo 10 pos­to, a na go­diš­njoj ra­zi­ni 16,9 pos­to.

In­ter­ven­ci­je sre­diš­nje ban­ke s mi­li­jar­du eura od po­čet­ka go­di­ne ni­su us­pje­le za­us­ta­vi­ti pad.

PD

Sr­bi­ji će do kra­ja 2012. tre­ba­ti još 2,5 mi­li­jar­di eura za po­kri­će obve­za ko­je dos­pi­je­va­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.