Ga­vri­lo­vić mi­če Pu­ris s bur­ze

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Pa­zin­ska

tvrt­ka Pu­ris svo­je će di­oni­ce po­vu­ći s ure­đe­nog tr­ži­šta Za­gre­bač­ke bur­ze. U po­zi­vu za Glav­nu skup­šti­nu, ko­ji je u če­t­vr­tak objav­ljen, sto­ji ka­ko se di­oni­ča­ri­ma pred­la­že de­lis­ti­ra­nje di­oni­ca, a s ob­zi­rom na to da je tvrt­ka Ga­vri­lo­vić vlas­nik 98,6 pos­to Pu­ri­sa, go­to­vo je si­gur­no da će bur­za os­ta­ti bez još jed­ne kom­pa­ni­je. Za­ko­nom o tr­ži­štu ka­pi­ta­la svi di­oni­ča­ri ko­ji ne že­le da se di­oni­ce de­lis­ta­ju s bur­ze i gla­su­ju pro­tiv do­bit će “pra­vič­nu nak­na­du”. Ta­ko se pred­la­že da se di­oni­ča­ri­ma Pu­ri­sa is­pla­ti pon­de­ri­ra­ni pro­sjek svih ci­je­na os­tva­re­nih na ure­đe­no­me tr­ži­štu u po­s­ljed­nja tri mje­se­ca pri­je obja­ve po­zi­va na Skup­šti­nu. No pro­blem je u to­me što se di­oni­com Pu­ri­sa na bur­zi po­s­ljed­nji put tr­go­va­lo kra­jem pro­sin­ca 2007. go­di­ne, i to po ci­je­ni od 10 ku­na po ko­ma­du. Pri­je to­ga di­oni­com se tr­go­va­lo sre­di­nom pro­sin­ca 2003. go­di­ne po ci­je­nu od 103,15 ku­na po ko­ma­du. Ta­ko su u po­s­ljed­njih de­vet go­di­na za­bi­lje­že­ne dvi­je tran­sak­ci­je di­oni­com Pu­ri­sa s raz­li­kom ci­je­ne od 90 pos­to. Bu­du­ći da ni­je mo­gu­će odre­di­ti ci­je­nu di­oni­ce Pu­ri­sa, pre­ma miš­lje­nju Han­fe u ovak­vim se si­tu­aci­ja­ma, ka­da di­oni­ca ni­je ak­tiv­na, ko­ris­te teh­ni­ke pro­cje­ne ko­je “uklju­ču­ju ko­ri­šte­nje ne­dav­nih tr­žiš­nih tran­sak­ci­ja iz­me­đu in­for­mi­ra­nih i sprem­nih stra­na, ako je mo­gu­će, re­fe­ren­ci­ju na sa­daš­nju fer vri­jed­nost dru­go­ga slič­nog ins­tru­men­ta, ana­li­zu di­skon­ti­ra­nih nov­ča­nih to­ko­va i cje­nov­ne mo­de­le op­ci­ja”. tra­ži­li smo ko­men­tar Upra­ve Ga­vri­lo­vi­ća, no zbog broj­nih sas­ta­na­ka nit­ko ni­je bio dos­tu­pan.

PXL

Ge­org Ga­vri­lo­vić, čel­nik kom­pa­ni­je Ga­vri­lo­vić, ko­ji dr­ži 98,6% udje­la u Pu­ri­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.