‘Po­li­ti­ča­ri mo­ra­ju da­ti jas­nu vi­zi­ju eura’

Odus­ta­ti od pris­tu­pa ko­ji dvi­je go­di­ne ni­je za­us­ta­vio kri­zu

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Bruxel­les Vri­je­me je da europ­ski čel­ni­ci na­po­kon ra­zjas­ne ko­ja je nji­ho­va vi­zi­ja mo­ne­tar­ne ni­je ka­ko bi­smo us­pje­li uk­lo­ni­ti sum­nje o bu­duć­nos­ti eura. Mo­ra­mo se od­mak­nu­ti od pris­tu­pa ko­ji u dvi­je go­di­ne ni­je us­pio po­bi­je­di­ti kri­zu euro­zo­ne. Upo­zo­re­nje je to pred­sjed­ni­ka Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke Ma­ri­ja Drag­hi­ja ko­ji je bez dla­ke na je­zi­ku u eu­rop­skom par­la­men­tu po tko zna ko­ji put “po­dvu­kao” da ECB ne mo­že i ne­će kons­tant­no po­prav­lja­ti šte­tu nas­ta­lu pro­pus­ti­ma po­li­ti­ča­ra. “Mo­že li ECB po­pu­ni­ti va­ku­um nas­tao zbog ne­dos­tat­nih ak­ci­ja vla­da da po­du­pru gos­po­dar­ski rast i pro­ve­du struk­tur­ne re­for­me? Ne!” ja­san je bio gu­ver­ner i nas­ta­vio: “Ka­ko će eu­ro­zo­na iz­gle­da­ti za ne­ko­li­ko go­di­na? Kak­va je vi­zi­ja uni­je u bu­duć­nos­ti? Što pri­je to po­jas­ni­mo, bit će bo­lje.” Drag­hi se za­lo­žio i za cen­tra­li­zi­ran me­ha­ni­zam kon­tro­le ban­kar­skog sek­to­ra i ta­ko po­dr­žao ide­ju “ban­kar­ske uni­je” ko­joj se naj­vi­še opi­re Nje­mač­ka.

PD

Pred­sjed­nik Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke M. Drag­hi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.