U če­t­vr­tak stag­ni­ra­lo, ula­ga­či i da­lje le­tar­gič­ni

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Do­ma­će tr­ži­šte ka­pi­ta­la u če­t­vr­tak je stag­ni­ra­lo. Di­onič­ki in­deks Za­gre­bač­ke bur­ze za­bi­lje­žio je pad vri­jed­nos­ti od 0,11 pos­to, što je dru­gi dan za­re­dom da je ne­ga­tiv­ni pred­zank is­pred in­dek­sa. “Blue chip” in­deks je, s dru­ge stra­ne, po­ras­tao bla­gih 0,07 pos­to. Za­us­ta­vio se na 913,39 bo­do­va. Ukup­no je na do­ma­ćoj bur­zi pro­tr­go­va­no 8,58 mi­li­ju­na ku­na,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.