Ne­ka po­li­ti­ka jas­no sta­vi ša­pu na HRT

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Ba­rem vi­še ne­će­mo u iri­tant­no krat­kim in­ter­va­li­ma bi­li pod­vrg­nu­ti ni­zu vi­jes­ti o ne­su­gla­si­ca­ma u Pro­gram­skom vi­je­ću či­ji su čla­no­vi bi­ra­ni po ide­olo­škom klju­ču

Emi­si­ja Otvo­re­no, u ko­joj smo tre­ba­li ču­ti što na­ši po­naj­bo­lje in­for­mi­ra­ni su­gra­đa­ni (u ras­po­nu od De­ni­sa Ku­lji­ša do pred­sjed­ni­ka sa­bor­skog Od­bo­ra za me­di­je Bran­ka Vuk­ši­ća) mis­le o no­vom Za­ko­nu o HRT-u ni­je objas­ni­la sve po­tan­kos­ti za­kon­skih iz­mje­na. Po­sve oče­ki­va­no, sve­la se na Ku­lji­šev mo­no­log te niz pu­ta po­nov­lje­ne za­mjer­ke HDZ-ov­ca Da­vo­ra Sti­era ka­ko će “SDP-ova vla­da iz­mje­na­ma sta­vi­ti ša­pu na HRT”. Pa nek sta­ve ša­pu, i ova Vla­da i sve idu­će. Ba­rem vi­še ne­će­mo u iri­tant­no krat­kim in­ter­va­li­ma bi­li pod­vrg­nu­ti ni­zu vi­jes­ti o ne­su­gla­si­ca­ma u Pro­gram­skom vi­je­ću HRT-a. Nje­go­vi čla­no­vi, struč­nja­ci raz­nih pro­fi­la, iona­ko su ma­hom u Vi­je­će za­sje­li po ide­olo­škom klju­ču. I dok se bud­no pa­zi­lo da “po­li­ti­ka” ne ka­dro­vi­ra na HRT-u, u stvar­nos­ti je nji­me zav­la­da­la sku­pi­na lju­di za ko­ju, ču­lo se u Otvo­re­nom, “ni­ko­me ni­je jas­no odak­le se stvo­ri­la”. Kad je ta­ko, po­šte­ni­je bi bi­lo da se Pro­gram­sko vi­je­će ba­vi pro­gra­mom, a iz­bor rav­na­te­lja ne­ka pre­pus­te Sa­bo­ru, od­nos­no ta­moš­njoj ve­ći­ni ko­ja ima le­gi­ti­mi­tet iz­bor­nog po­bjed­ni­ka. Pro­tu­te­ža tak­vom, od “po­li­ti­ke” iz­a­bra­nom glav­nom rav­na­te­lju, mo­gli bi bi­ti ja­ki, od no­vi­na­ra iz­a­bra­ni ured­ni­ci. Ta­ko ba­rem pred­la­že sku­pi­na no­vi­na­ra HTV-a, ko­ja se na po­ziv mi­nis­tri­ce kul­tu­re uklju­či­la u jav­nu ras­pra­vu o pred­lo­že­nim iz­mje­na­ma. Na kra­ju, za­nim­lji­vo pi­ta­nje iz Otvo­re­nog: Tko pi­še iz­mje­ne Za­ko­na o HRT-u ka­da se od 500 za­pos­le­ni­ka Mi­nis­tar­stva kul­tu­re nit­ko ne ba­vi me­di­ji­ma?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.