Pro­izvod­nja će se u idu­ćih 20-30 go­di­na vi­še ne­go utros­tru­či­ti, a ČE­TI­RI MI­LI­JU­NA STA­NOV­NI­KA ZE­MA­LJA U RA­ZVO­JU Pri­bli­žit će se ra­zi­ni Po­troš­nje na­pred­nih ze­ma­lja

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

MiC­HA­EL SPENCE do­bit­nik je No­be­lo­ve na­gra­de za eko­no­mi­ju, pro­fe­sor eko­no­mi­je na Fa­kul­te­tu eko­no­mi­je Stern na Sve­uči­li­štu u New Yor­ku, is­tak­nu­ti vanj­ski su­rad­nik Vi­je­ća za ino­zem­ne od­no­se, pred­sjed­nik vi­je­ća Ins­ti­tu­ta Fung Glo­bal u Hong Kon­gu te vi­ši su­rad­nik Ins­ti­tu­ta Ho­over na Sve­uči­li­štu Stan­ford. Autor je knji­ge 'The Next Co­nver­gen­ce - The Fu­tu­re of Eco­no­mic Growth in a Mul­tis­pe­ed Wor­ld' gog) ta­ko­đer pri­je­ti odr­ži­vos­ti mo­de­la ras­ta. Dok lju­di u mno­gim dr­ža­va­ma do ne­ke mje­re pri­hva­ća­ju tr­žiš­ni utje­caj na va­ri­ja­ci­je u osob­nom do­hot­ku na te­me­lju raz­li­či­tih ta­le­na­ta i osob­nih že­lja, odre­đe­na ogra­ni­če­nja pos­to­je. Kad se ta ogra­ni­če­nja pre­lo­me, obič­no do­đe do osje-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.