Svjet­ske bur­ze gur­nu­le CROBEX tri go­di­ne una­zad

Sve su bur­ze u pe­tak pa­le, a pa­du in­dek­sa ZSE od 2,4% naj­vi­še je ku­mo­vao HT

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN

su­mor­nu si­tu­aci­ju na do­ma­ćem tr­ži­štu mo­gla bi ma­lo raz­bi­ti tek ne­ka do­bra pri­va­ti­za­cij­ska pri­ča

vla­de

Dok eu­rop­ske bur­ze iš­če­ku­ju sjed­ni­cu ECB-a i špa­njol­ske obvez­ni­ce, do­ma­ćim igra­či­ma ner­vo­zu po­ti­ču dos­pi­je­ća ka­ma­ta po duž­nič­kim pa­pi­ri­ma In­gre i Nexea

Ri­jet­ke di­oni­ce na Za­gre­bač­koj bur­zi pe­tak su za­klju­či­le ras­tom ci­je­ne. Po­sve­maš­nje ‘cr­ve­ni­lo‘ re­zul­ti­ra­lo je dnev­nim pa­dom bur­zi­na di­onič­kog in­dek­sa Cro­bexa za 2,4 pos­to, či­me se nje­go­va vri­jed­nost vra­ti­la tri go­di­ne una­zad, na ra­zi­nu iz trav­nja 2009. Slu­čaj­no se pok­lo­pi­lo da se u pe­tak ogla­si­la i rej­ting agen­ci­ja Mo­ody’s s po­gor­ša­njem iz­gle­da za hr­vat­ski rej­ting, no po­ni­ra­nje Cro­bexa je­dva da se po­ve­zu­je s tim. Bur­zov­ni ak­te­ri u naj­ve­ćoj ga mje­ri pri­pi­su­ju jed­nos­tav­no ko­re­la­ci­ji sa svi­je­tom. Svi europ­ski di­onič­ki in­dek­si, ali i ame­rič­ki, azij­ski, u pe­tak su pa­li.

“Bi­lo bi čud­ni­je da u da­nu kad je, pri­mje­ri­ce, nje­mač­ki DAX po­to­nuo čak 3,4 pos­to Crobex ni­je pao”, ka­že je­dan bur­zov­ni ve­te­ran. Čak i uz ma­nje su­mor­nu si­tu­aci­ju na do­ma­ćem tr­ži­štu, na ko­je­mu na stra­ni po­traž­nje ja­ko do- mi­ni­ra­ju mi­ro­vin­ski fon­do­vi, plus ne­što ak­tiv­nih ‘slo­bod­nih stri­je­la­ca’ i po­vre­me­nih ak­ci­ja kom­pa­ni­ja s kup­nja­ma za tre­zor, is­ti­če naš su­go­vor­nik. Inves­ti­cij­ski fon­do­vi, na­ime, i da­lje su iz­lo­že­ni od­lje­vu ula­ga­ča, a i sa­mo an­ti­ci­pi­ra­nje nes­ta­bil­ne pa­si­ve tje­ra ih na pro­da­je. Svo­je­vr­s­no res­truk­tu­ri­ra­nje i fil­tri­ra­nje por­t­fe­lja na­me­će im se, uz to, i sli­je­dom pri­bli­ža­va­nja ula­ska Hr­vat­ske u EU s ko­jim sti­že stra­na kon­ku­ren­ci­ja.

Kad je po­sri­je­di glo­bal­ni tr­žiš­ni sen­ti­ment, proš­li su tje­dan lo­še vi­jes­ti u Eu­ro­pi sti­gle s po­da­ci­ma o ne­za­pos­le­nos­ti u EU, kao i o in­dus­trij­skoj pro­izvod­nji. Ni ame­rič­ki po­da­ci o bro­ju no­vo­za­pos­le­nih i sto­pi ne­za­pos­le­nos­ti ni­su bi­li ohra­bru­ju­ći, na­po­mi­nje je­dan fond me­na­džer, s tim da ta­moš­nji po­ka­za­te­lji za pro­izvod­nju ni­su bi­li lo­ši. Lo­ši­jim pak od oče­ki­va­nja po­ka­zao se i ki­ne­ski PMI, in­deks me­na­dže­ra na­ba­ve, a is­to vri­je­di i za bra­zil­ski kvar­tal­ni BDP. Uza sve to, europ­skim bur­za­ma proš­li tje­dan ni­je do­nio sma­nje­nje bri­ga ve­za­nih uz Grč­ku, kao ni uz Špa­njol­sku i po­sr­taj ta­moš­nje 4. ban­ke po ve­li­či­ni, Ban­kie.

U kri­zi euro­zo­ne sve vi­še ‘bo­du oči’ nje­mač­ki po­ka­za­te­lji po­put naj­ni­že sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti una­trag 20-ak go­di­na ili su­fi­ci­ta plat­ne bi­lan­ce, kao i za­du­ži­va­nje nje­mač­ke dr­ža­ve uz ne­ga­tiv­ne pri­no­se.

Za mno­ge su to sa­mo či­nje­ni­ce ko­je po­ten­ci­ra­ju pi­ta­nja po­put euro­obvez­ni­ca, ali na­kon po­tre­sa u ne­kim ban­ka­ma ra­nji­vi­jih čla­ni­ca euro­zo­ne i pi­ta­nje ga­ran­ti­ra­nja za de­po­zi­te ba­na­ka iz ci­je­le te zo­ne. Tr­ži­šta u sva­kom slu­ča­ju pri­tiš­ću čel­ni­ke euro­zo­ne da se fo­ku­si­ra­ju na iz­na­la­že­nje rje­še­nja za neo­dr­ži­vu si­tu­aci­ju.

S tim u ve­zi, ner­vo­za na bur­za­ma sva­ka­ko odra­ža­va i ne­iz­vjes­nos­ti u ve­zi s ne­kim sko­rim do­ga­đa­ji­ma. Ana­li­ti­ča­ri ta­ko nes­trp­lji­vo če­ka­ju sjed­ni­cu Eu­rop­ske cen­tral­ne ban­ke u sri­je­du, ko­ji će sig­na­li­zi­ra­ti stav čel­niš­tva ECB-a gle­de re­fe­rent­ne ka­mat­ne sto­pe. Dan pos­li­je, u če­t­vr­tak, Špa­njol­ska će tes­ti­ra­ti tr­ži­šte pro­da­jom obvez­ni­ca, a za dva tjed­na važ­nu će po­ru­ku (i) za bur­ze odas­la­ti i Gr­ci na bi­ra­li­šti­ma.

Do­ma­ći bur­zov­ni igra­či, pak, ta­ko­đer an­ti­ci­pi­ra­ju ne­ko­li­ko za­nim­lji­vih ‘do­ga­đa­ja’ ko­ji su mo­gu­će i pro­tek­lih da­na do­nek­le po­ti­ca­li do­dat­nu ner­vo­zu. U idu­ćih tje­dan da­na tre­ba­la bi us­li­je­di­ti pla­ća­nja po­lu­go­diš­njih ku­po­na po duž­nič­kim pa­pi­ri­ma dvi­ju kom­pa­ni­ja iz gra­đe­vin­skog sek­to­ra. Ove sri­je­de na na­pla­tu sti­žu po­lu­go­diš­nje ka­ma­te In­gri ko­ja je sre­di­nom svib­nja iz­vi­je- sti­la inves­ti­to­re o blo­ka­di ra­ču­na i tra­že­nju rje­še­nja za de­blo­ka­du. U me­đu­vre­me­nu su se iz te kom­pa­ni­je po­hva­li­li jed­nim no­vim ugo­vo­rom, ali ne i de­blo­ka­dom. Ser­vi­si­ra­nje ka­ma­ta po 900 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­nim obvez­ni­ca­ma već po­čet­kom idu­ćeg tjed­na če­ka i Nexe Iva­na Er­go­vi­ća, či­ja smje­na s funk­ci­je pred­sjed­ni­ka Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca za­ci­je­lo iz­a­zi­va ma­lo ne­la­go­de kod fon­do­va naj­iz­lo­že­ni­jih nje­go­voj tvrt­ki. “Sve to ni­su vi­jes­ti zbog ko­jih bi fon­do­vi hr­li­li u (ras)pro­da­je, ali ni­su po­ti­caj­ne ni za ku­po­va­nje, ka­že do­bro upu­će­ni pro­ma­trač tr­ži­šta.

Uos­ta­lom, za pad Cro­bexa (i) u pe­tak naj­vi­še je zas­luž­na di­oni­ca HT-a, ko­ja se sma­tra i ‘glav­nom ve­zom’ na­še bur­ze sa svi­je­tom, a stran­ci oči­to ni­su na stra­ni po­traž­nje. Pon­der HT-a u Cro­bexu je 15-ak pos­to (to­li­ko ima još sa­mo Adris), a u pe­tak je po­sr­nu­la 4 pos­to i ta­ko pro­du­bi­la mi­nus od po­čet­ka go­di­ne na vi­še od 21 pos­to. Dru­gim ri­je­či­ma, u pa­du in­dek­sa u pe­tak do­pri­nos HT-a bio je oko 0,6 pos­to.

Iako će bur­zov­ni igra­či re­ći da da­nas, kao i 2007. ili 2009. ima sku­pih i jef­ti­nih di­oni­ca, ve­ći­na ih zbog tr­žiš­nih per­s­pek­ti­va pri­želj­ku­je da Vla­da na­po­kon odra­di ne­ku do­bru pri­va­ti­za­cij­sku pri­ču.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.