Sus­tav OIB ra­zot­krio 600.000 mr­tvih ko­ji su pla­ća­li po­rez

Ma­ri­ja­na Vu­ra­ić-ku­de­ljan, po­moć­ni­ca rav­na­te­lji­ce Po­rez­ne upra­ve ot­kri­va:

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BER­NARD IVE­ZIĆ

Ži­va is­ti­na Na­s­ljed­ni­ci su nas­tav­lja­li pla­ća­ti obve­ze jer im je to bi­lo is­pla­ti­vi­je ne­go pri­ja­vi­ti pro­mje­nu vlas­ni­ka

I Sa­mI Smo SE IznEnaDILI kaD Smo vI­DjE­LI Da Su Svo­jE

obvE­zE naj­u­red­ni­je pod­mi­ri­va­li po­koj­ni­ci

Ma­ri­ja­na Vu­ra­ić-Ku­de­ljan

po­moć­ni­ca rav­na­te­lji­ce Po­rez­ne upr.

Po­se­ban sof­tver Po­rez­ne upra­ve pro­vje­ra­va po­ri­jek­lo imo­vi­ne (plo­vi­la, auto­mo­bi­la i zra­ko­plo­va) vri­jed­nos­ti ve­će od 400.000 ku­na

Čak 600.000 mr­tva­ca, od ko­jih je do­bar dio ured­no pod­mi­ri­vao re­ži­je, po­rez na do­bit i dru­ga da­va­nja dr­ža­vi, ra­zot­kri­la je Po­rez­na upra­va ot­ka­ko ko­ris­ti OIB sus­tav, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik. Ma­ri­ja­na Vu­ra­ić-Ku­de­ljan, po­moć­ni­ca rav­na­te­lji­ce Po­rez­ne upra­ve, iz­ja­vi­la je na pr­voj pre­zen­ta­ci­ji ra­da OIB sus­ta­va na okru­glom sto­lu Sre­đi­va­nje jav­nih i dr­žav­nih re­gis­ta­ra u Za­gre­bu ka­ko je oči­to da su za te po­koj­ni­ke ra­ču­ne pla­ća­li na­s­ljed­ni­ci ko­ji su pro­ci­je­ni­li da im je to is­pla­ti­vi­je.

“Pri­je OIB-a bi­lo je sve­ga, ali i sa­mi smo os­ta­li iz­ne­na­đe­ni ko­li­ko je mr­tvih oso­ba bi­lo u na­šem sus­ta­vu i ka­ko su baš po­koj­ni­ci naj­u­red­ni­je pod­mi­ri­va­li ‘svo­je’ obve­ze”, is­ti­če Vu­ra­ić-Ku­de­ljan.

Nas­ta­vi­la je da da­nas Po­rez­na upra­va pre­ko OIB-a ima sve po­dat­ke o fi­nan­cij­skom sta­nju gra­đa­na. Za­hva­lju­ju­ći tom sus­ta­vu auto­ma­ti­zi­ran je i upis umr­lih pa slič­nih slu­ča­je­va vi­še ne­ma. Na­vo­di da iz MUP-a do­bi­va­ju po­dat­ke o vo­zi­li­ma, iz Agen­ci­je za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo po­dat­ke o vlas­ni­ci­ma avi­ona i he­li­kop­te­ra, a iz Mi­nis­tar­stva mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re po­dat­ke o plo­vi­li­ma.

“Ako se po­ka­že da je vo­zi­lo ili avi­on skup­lji od odre­đe­no­ga pra­ga ili da je plo­vi­lo du­lje, sof­tver u Po­rez­noj upra­vi auto­mat­ski pa­li upo­zo­re­nje o ko­jem se ta­ko mno­go pri­ča­lo po­s­ljed­njih mje­se­ci”, ka­že Vu­ra­ić-Ku­de­ljan. Pre­ma dos­tu- pnim po­da­ci­ma prag je za­sad 400.000 ku­na i mo­že se mi­je­nja­ti.

Po­moć­ni­ca rav­na­te­lji­ce Po­rez­ne upra­ve do­da­je da iz SKDD-a do­bi­va­ju po­dat­ke o vlas­niš­tvu nad di­oni­ca­ma i udje­li­ma u fon­do­vi­ma kao i is­pla­ta­ma di­vi­den­di. Iz Fi­ne do­bi­va­ju po­dat­ke o ra­ču­ni­ma tvrt­ki i gra­đa­na, šted­nji, re­zul­ta­ti­ma tvrt­ki kao i blo­ka­da­ma ra­ču­na. Iz tr­go­vač­kih su­do­va do­bi­va­ju po­dat­ke o udje­li­ma u tvrt­ka­ma. Ne­kret­ni­ne su je­di­na imo­vi­na ko­ju Po­rez­na upra­va za­sad ne mo­že pre­ciz­no pra­ti­ti.

“U ti­je­ku je po­ve­zi­va­nje s ba­zom Dr­žav­ne ge­odet­ske upra­ve, ali to će po­tra­ja­ti jer DGU pro­vo­di i pro­jekt po­ve­zi­va­nja i sre­đi­va­nja zem­ljiš­nih knji­ga i ka­tas­tra”, ka­že Vu­ra­ić-Ku­de­ljan. Po­rez­noj upra­vi to ipak ni­je ve­li­ka pre­pre­ka, jer zad­njih de­set go­di­na sa­mi bi­lje­že važ­ni­je tran­ska­ci­je ne­kret­ni­na. Vu­ra­ić-Ku­de­ljan ka­že da na kra­ju ne­će zna­ti je­di­no s čim gra­đa­ni ras­po­la­žu u svo­joj vlas­ti­tom do­mu.

“Do­da­li smo i sus­tav Po­ve­za­na druš­tva, ko­ji is­pi­su­je po­du­zet­ni­ke s naj­vi­še os­no­va­nih tvrt­ki i adre­se na ko­ji­ma se naj­češ­će os­ni­va­ju tvrt­ke, zbog uvi­da u po­dri­je­tlo nov­ca”, is­ti­če Vu­ra­ić-Ku­de­ljan.

Ta­nja Pu­šelj Os­tro­ški, čla­ni­ca upra­ve IN2 gru­pe is­tak­nu- la je da je una­toč na­pret­ku OIB još uvi­jek pun ru­pa. OIB ne do­bi­va­ju stran­ci ko­ji ima­ju rad­ne do­zvo­le u Hr­vat­skoj, za­tim obr­ti i ne­ki dru­gi ti­po­vi dru­šta­va, a ins­ti­tu­ci­je ko­ji bi ga tre­ba­le ko­ris­ti­ti ni­su do­volj­no po­ve­za­ne s tim sus­ta­vom.

“Auto­mat­ski se s OIB-om ne po­ve­zu­ju po­da­ci o kaz­ne­nim evi­den­ci­ja­ma, a sve dok se ne osi­gu­ra adek­vat­na re­gu­la­ti­va ni evi­den­ci­ja ne­kret­ni­na ne­će ra­di­ti jer na­s­ljed­ni­ci ne­ma­ju in­te­res da ne­što pre­pi­šu na se­be da bi pla­ti­li po­rez dr­ža­vi”, ka­že Pu­šelj Os­tro­ški.

Vu­ra­ić-Ku­de­ljan od­go­vo­ri­la je da se re­gu­la­ti­va i in­for­ma­tič­ka sprem­nost dr­žav­nih ti­je­la po­la­ko po­prav­lja. “No, ne vje­ru­jem da će obr­ti do­bi­ti OIB, jer su po za­ko­nu to dje­lat­nos­ti, a ne prav­ne oso­be pa ih se pra­ti pre­ko OIB-a gra­đa­na ko­ji vo­de tu dje­lat­nost”, za­klju­ču­je Vu­ra­ić-Ku­de­ljan.

PIXSELL

Ma­ri­ja­na Vu­ra­ićKu­de­ljan OIB je pred­sta­vi­la još u si­ječ­nju 2009.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.