Mi­lo­lo­ža: At­mo­sfe­ra na Vi­je­ću bi­la je po­zi­tiv­na

V.d. pred­sjed­ni­ka ka­že da je smje­na Iva­na Er­go­vi­ća pro­tek­la re­gu­lar­no

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca je iz­da­la pri­op­će­nje u ko­jem je sve re­če­no. At­mo­sfe­ra na sjed­ni­ci Vi­je­ća čla­ni­ca na ko­joj je smi­je­njen Ivan Er­go­vić bi­la je op­ti­mis­tič­na i po­zi­tiv­na. On se za­hva­lio na su­rad­nji i sve je pro­tek­lo re­gu­lar­no i u de­mo­krat­skom oz­ra­čju. Ne­ma tu ni­kak­vog skan­da­la, re­kao nam je u ne­dje­lju Ivan Mi­lo­lo­ža, v.d. pred­sjed­ni­ka HUP-a, ko­ji je tu funk­ci­ju pre­uzeo proš­log če­t­vrt­ka. Mi­lo­lo­ža nam je re­kao da je još pre­ura­nje­no go­vo­ri­ti kad će bi­ti iz­a­bran no­vi pred­sjed­nik HUP-a. Pre­ma pi­sa­nju

SMA­TRAM dA je IVAn Er­go­vić čAs­No obAv­LJAo po­sAo Te dA je RA­dIo nAj­Bo­Lje ŠTo je Mo­GAo

Ve­čer­njeg lis­ta to bi se tre­ba­lo do­go­di­ti u ro­ku od tri mje­se­ca. Na upit ho­će li pri­hva­ti­ti funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka HUP-ako ga čla­no­vi pred­lo­že, Mi­lo­lo­ža je re­kao ka­ko ni­je že­lio pri­hva­ti­ti ni funk­ci­ju vr­ši­te­lja duž­nos­ti, te da je tom pri­li­kom bio suz­dr­žan. O to­me pak za­što je Vi­je­će čla­ni­ca HUP-a smi­je­ni­lo Iva­na Er­go­vi­ća na­kon sa­mo 16 mje­se­ci na toj po­zi­ci­ji, re­kao nam je da to mo­ra­mo pi­ta­ti dru­ge čla­no­ve. “Er­go­vić je čas­no obav­ljao po­sao pred­sjed­ni­ka HUP-a te je ra­dio naj­bo­lje što je mo­gao”, po­ru­čio je krat­ko Mi­lo­lo­ža.

PIXSELL

Ivan Mi­lo­lo­ža, v.d. pred­sjed­ni­ka HUP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.