ODZVONILO Ra­du NA CR­NO U PO­LJO­PRI­VRE­DI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od 11. lip­nja rad­ni­ci­ma će bi­ti na ras­po­la­ga­nju knji­ži­ce s ugo­vo­rom o se­zon­skom ra­du u po­ljo­pri­vre­di u ko­ji­ma će bi­ti upi­sa­ni nji­ho­vi po­da­ci, kao i po­da­ci o pos­lo­dav­cu, da­ni ka­da su ra­di­li i odred­be ugo­vo­ra o ra­du. Se­zon­ci mo­gu knji­ži­ce ku­pi­ti u Na­rod­nim no­vi­na­ma i po­šti za tri ku­ne, a na te­me­lju njih bit će im omo­gu­ćen le­ga­lan rad i upi­si­va­nje rad­nog sta­ža kra­jem go­di­ne, re­kao je mi­nis­tar ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va Mi­ran­do Mr­sić u pe­tak, pred­stav­lja­ju­ći knji­ži­ce i ku­po­ne za se­zon­ske rad­ni­ke. Na tim pos­lo­vi­ma mo­gu se za­poš­lja­va­ti i umi­rov­lje­ni­ci, kao i ne­za­pos­le­ni ko­ji će os­ta­ti evi­den­ti­ra­ni na HZZ-u. Pos­lo­dav­ci mo­gu u Fi­ni ku­pi­ti dnev­ne ku­po­ne u vri­jed­nos­ti 20 ku­na, a na te­me­lju tih ku­po­na će obra­ču­na­va­ti do­pri­no­se za pr­vi i dru­gi mi­ro­vin­ski stup.

Pd

Oko 100 ti­su­ća lju­di se­zon­ski ra­di u po­ljo­pri­vre­di, vo­ćar­stvu i vi­no­gra­dar­stvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.