Uda­rac na tr­ži­šte

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Past će i ula­ga­nja CityEX je iz­ra­ču­nao da HP dam­pin­gom sma­nju­je vri­jed­nost tr­ži­šta za ne­ko­li­ko sto­ti­na mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje. Auto­mat­ski to zna­či ne­ko­li­ko ti­su­ća rad­nih mjes­ta ma­nje. Zbog to­ga, tvr­de u CityEX-u, ne­će bi­ti no­vih ula­ga­nja, a na kra­ju će naj­ve­ći gu­bi­tak aku­mu­li­ra­ti HP jer će iste kri­te­ri­je i uvje­te tra­ži­ti i os­ta­li su­di­oni­ci na tr­ži­štu, što će do­ves­ti do pa­da pri­ho­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.