I Mo­ody’s Vla­di dao ‘ti­me­out’ do je­se­ni

Obja­va BDP-A za 2. kvar­tal ne­će bi­ti adut pro­tiv pa­da rej­tin­ga, pre­os­ta­ju uvjer­lji­vi­ji po­te­zi Vla­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JA­DRAN­KA DOZAN

S re­vi­zi­jom rej­tin­ga Mo­ody’s je če­kao po­la go­di­ne od iz­bo­ra pa je vi­še od S&P-a i Fit­c­ha za­hva­tio rad no­ve vla­de; za oču­va­nje rej­tin­ga tra­ži se vi­še od­luč­nos­ti

Za­ključ­ne ocje­ne agen­ci­je Mo­ody’s u pre­is­pi­ti­va­nju kre­dit­nog rej­tin­ga Hr­vat­ske i u jav­nos­ti i me­đu čla­no­vi­ma Vla­de tu­ma­če se ša­ro­li­ko. Za jed­ne je ča­ša po­lu­pu­na, za dru­ge po­lu­praz­na. Pos­to­je­ća ocje­na za du­go­roč­no za­du­ži­va­nje (Baa3) je za­dr­ža­na, ali su iz­gle­di za idu­ću re­vi­zi­ju iz sta­bil­nih pro­mi­je­nje­ni u ne­ga­tiv­ne - dak­le, ve­ću vje­ro­jat­nost pa­da rej­tin­ga. Raz­lo­zi su poz­na­ti, a svo­de se na ne­iz­vjes­nos­ti per­s­pek­ti­ve ras­ta u krat­kom i sred­njem ro­ku.

Mo­ody’s se ti­me iz­jed­na­čio s ocje­na­ma S&P-a i Fit­c­ha, što je i oče­ki­va­no. To vri­je­di i za iz­os­ta­nak za­mjet­ni­je re­ak­ci­je tr­ži­šta. La­ga­ni po­rast pre­mi­je ri­zi­ka mje­re­ne tzv. cre­dit de­fa­ult swa­pom (na 5-go­diš­nji eur­ski dug oko 540 baz­nih bo­do­va) vi­še se pri­pi­su­je op­ćem tren­du. Osim to­ga, ocje­nu Baa3 uz sta­bi­lan trend, ko­ja su­ge­ri- ra umje­re­ni ri­zik za inves­ti­to­re, Mo­ody’s za Hr­vat­sku ima već vi­še od tri go­di­ne. U me­đu­vre­me­nu se ‘do­go­di­la’ pro­du­lje­na re­ce­si­ja, a si­tu­aci­ja u okru­že­nju ni­je ni­šta ma­nje slo­že­na. Dok su S&P i Fit­ch re­vi­zi­je za­klju­či­li još pri­je dva, tri mje­se­ca, Mo­ody’s je na­kon po­sje­ta Hr­vat­skoj po­čet­kom ožuj­ka od­lu­čio pri­če­ka­ti sa za­ključ­ci­ma, že­le­ći do­bi­ti vi­še uvi­da u kon­kret­ne po­te­ze vlas­ti. Dak­le, mi­mo pla­na pro­ra­ču­na i pro­gram­skih odred­ni­ca.

Uto­li­ko ocje­ne Mo­ody’sa vi­še ne­go one dru­gih dvi­ju agen­ci­ja pred­stav­lja­ju ocje­nu ra­da i po­te­za no­ve vla­de. Je­dan od čes­tih su­go­vor­ni­ka rej­ting agen­ci­ja is­ti­če da su oni “vje­ro­jat­no htje­li sa­če­ka­ti pr­ve efek­te naj­av­lji­va­nih po­te­za ili mo­žda obri­se re­ba­lan­sa”.

Osim ne­iz­vjes­nos­ti oko du­bi­ne i tra­ja­nje re­ce­si­je euro­zo­ne, u Mo­ody’su upo­zo­ra­va­ju na sla­bos­ti‘sta­rog’ eko­nom­skog mo­de­la (ino­kre­di­ti­ma po­ti­ca­na osob­na po­troš­nja i gra­di­telj­stvo) ko­je je fi­nan­cij­ska kri­za sa­mo po­ja­ča­la, kao i na ne­iz­vjes­tan tem­po i op­seg struk­tur­nih re­for­mi s ci­ljem okre­ta­nja pre­ma iz­vo­zu i stra­nim ula­ga­nji­ma fi­nan­ci­ra­nim inves­ti­ci­ja­ma. Sma­tra­ju da Vla­da pro­jek­ci­je te­me­lji na pre­op­ti­mis­tič­nim pret­pos­tav- ka­ma ras­ta te da mo­gu­će pre­cje­nju­je fi­skal­ni uči­nak ne­kih pla­ni­ra­nih mje­ra šted­nje (sma­nji­va­nje ma­se pla­ća, iz­da­ta­ka zdrav­s­tva).

Za­to upit­nim dr­že i pla­ni­ra­no sma­nje­nje fi­skal­nog de­fi­ci­ta. Ipak,na stav­ka­ma po­put zdrav­s­tve­ne za­šti­te ili su­bven­ci­ja vje­ru­ju da Vla­da mo­že pos­ti­ći dalj­nje ušte­de.

“Po­gor­ša­ni iz­gle­di ne­će ima­ti bi­tan utje­caj na tro­ško­ve za­du­ži­va­nja, no ipak nas tre­ba­ju za­bri­nu­ti”, ka­že mi­nis­tar Slav­ko Li­nić. Oprez je ra­zum­ljiv. To je po­ru­ka da nas se pra­ti, a ka­ko pod­sje­ća i glav­ni eko­no­mist Hypo Al­pe-Adria ban­ke Hr­vo­je Sto­jić, agen­ci­je vi­še ne­ma­ju una­pri­jed za­dan taj­ming re­vi­zi­je rej­tin­ga. Ka­ko je pri­li­kom re­vi­zi­je S&P-a i Fit­c­ha Vla­da bi­la ‘no­va’, no­va run­da po­sje­ta agen­ci­ja za­ci­je­lo će us­li­je­di­ti na­kon lje­ta. Ta­da se objav­lju­ju i pr­ve pro­cje­ne bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da za dru­gi kvar­tal, ali to oči­to ne­će bi­ti baš adut za rej­ting. Pre­os­ta­ju uvjer­lji­vi­ji po­te­zi Vla­de u re­for­mi jav­nog sek­to­ra i jav­nih po­du­ze­ća te tr­ži­šta ra­da.

EPA

U Mo­ody'su upit­nim dr­že pla­ni­ra­no sma­nje­nje fi­skal­nog de­fi­ci­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.