Sin­di­ka­ti jav­nih služ­bi po­zva­ni na pre­go­vo­re

Ko­lek­tiv­ni ugo­vor is­ti­če 2013., ho­će li se sin­di­kat oda­zva­ti?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Da­nas bi u Ban­skim dvo­ri­ma tre­ba­li po­če­ti pre­go­vo­ri sin­di­ka­ta jav­nih služ­bi s Vla­dom o iz­mje­na­ma ko­lek­tiv­nih ugo­vo­ra. Na­ime, pot­pred­sjed­nik Vla­de Ne­ven Mi­mi­ca je, kao pred­sjed­nik Pre­go­va­rač­kog od­bo­ra za pre­go­vo­re o Te­melj­nom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru za služ­be­ni­ke i na­mje­šte­ni­ke u jav­nim služ­ba­ma, upu­tio po­ziv sin­di­ka­ti­ma jav­nih služ­bi na pr­vi sas­ta­nak.

Po­zva­ni su svi sin­di­ka­ti pot­pis­ni­ci TKU-a - to je osam re­pre­zen­ta­tiv­nih sin­di­ka­ta s po­dru­čja obra­zo­va­nja i zna­nos­ti, zdrav­s­tva, so­ci­jal­ne skr­bi i kul­tu­re.

Te­melj­ni ko­lek­tiv­ni ugo­vor ko­ji ure­đu­je rad­na i ma­te­ri­jal­na pra­va jav­nih služ­be­ni­ka pot­pi­san je u lis­to­pa­du 2010., a vri­je­di do 31. sr­p­nja 2013., što zna­či da sin­di­ka­ti za­sad ne mo­ra­ju pri­hva­ti­ti pre­go­vo­re o nje­go­vim iz­mje­na­ma. Vla­da je sre­di­nom svib­nja upu­ti­la po­ziv i pred­stav­ni­ci­ma 25 sin­di­ka­ta dr­žav­nih služ­bi da sas­ta­ve pre­go­va­rač­ki od­bor ka­ko bi usko­ro po­če­li pre­go­vo­re o Ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru za dr­žav- ne služ­be­ni­ke i na­mje­šte­ni­ke. Pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­vić proš­log je tjed­na naj­a­vio odri­ca­nja od ne­kih ste­če­nih pra­va u jav­nom sek­to­ru us­t­vr­div­ši da oko 150.000 za­pos­le­nih u dr­žav­nim i jav­nim služ­ba­ma mo­ra di­je­li­ti sud­bi­nu os­tat­ka zem­lje.

FOTOLIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.