Mi­nis­tar Ča­čić pod­li­je­že ma­đar­skom pra­vo­su­đu

Pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de za iz­a­zi­va­nje pro­met­ne ne­sre­će ne šti­ti ni­ka­kav imu­ni­tet

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Bu­dim­pe­šta Pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar gos­po­dar­stva Ra­di­mir Ča­čić, op­tu­žen za iz­a­zi­va­nje pro­met­ne ne­sre­će 2010. s dvi­je po­gi­nu­le oso­be na auto­ces­ti Nagyka­ni­sza–Bu­dim­pe­šta, ni­je iz­u­zet od kaz­ne­ne od­go­vor­nos­ti u Ma­đar­skoj, oči­to­va­lo se ta­moš­nje mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa na zah­tjev lo­kal­nog su­da, pre­ni- je­la je agen­ci­ja MTI. Su­đe­nje Ča­či­ću bi­lo je od­go­đe­no u trav­nju, a Ča­čić je ta­da re­kao ka­ko je s vi­še sud­ske ins­tan­ce za­tra­že­na pro­vje­ra nje­go­va di­plo­mat­skog i služ­be­nog sta­tu­sa. MTI pre­no­si da je sud pre­ki­nuo su­đe­nje i za­tra­žio miš­lje­nje mi­nis­tar­stva mo­že li Ča­čić, ko­ji je u vri­je­me iz­a­zi­va­nja pro­met­ne ne­sre­će bio pred­sjed­nik Hr­vat­ske na­rod­ne stran­ke, a u pro­sin­cu 2011. je iz­a­bran za pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de, bi­ti za­šti­ćen imu­ni­te­tom. Ma­đar­sko Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa je za­klju­či­lo da Ča­či­ćev slu­čaj ne pod­li­je­že Ko­nven­ci­ji o spe­ci­jal­nim mi­si­ja­ma ko­jom se šti­te služ­be­na iz­as­lans­tva u ino­zem­s­tvu jer je u vri­je­me ne­sre- će u Ma­đar­skoj bo­ra­vio nes­luž­be­no i ni­je o to­me una­pri­jed iz­vi­jes­tio vlas­ti. Jed­na­ko ta­ko na Ča­či­ća se ne mo­že pri­mi­je­ni­ti ni­ti Ko­nven­ci­ja o sp­rje­ča­va­nju i kaž­nja­va­nju kaz­ne­nih dje­la pro­tiv oso­ba pod me­đu­na­rod­nom za­šti­tom jer se ona od­no­si sa­mo na še­fo­ve dr­ža­va i čla­no­ve obi­te­lji, obja­vi­lo je mi­nis­tar­stvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.