‘Du­bro­vač­ko pri­mo­rje’ mo­ra vra­ti­ti 64 mil. kn

Be­sje­di­ci i Vi­ća­nu 10 mj. uvjet­no

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Biv­ši pred­sjed­nik Op­ćin­skog su­da u Du­brov­ni­ku Ivan Be­sje­di­ca i du­bro­vač­ki po­du­zet­nik Pe­ro Vi­ćan u afe­ri “Vr­to­vi sun­ca” uvjet­no su u pe­tak osu­đe­ni na de­set mje­se­ci za­tvo­ra, dok su po­du­zet­ni­ci An­tun i An­to­an Kralj te su­dac Pe­ro Mi­lo­glav os­lo­bo­đe­ni op­tuž­bi. Vi­ća­no­va tvrt­ka “Du­bro­vač­ko pri­mo­rje” dr­ža­vi će mo­ra­ti vra­ti­ti go­to­vo 64 mi­li­ju­na ku­na. Pre­ma od­lu­ci sud­sko­ga vi­je­ća za­gre­bač­ko­ga Žu­pa­nij­skog su­da, to je pro­tu­vri­jed­nost zem­lji­šta ko­je je Be­sje­di­ca kao zem­ljiš­nok­njiž­ni su­dac u Du­brov­ni­ku na Vi­ća­nov na­go­vor ile­gal­no upi­sao u vlas­niš­tvo nje­go­ve tvrt­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.