Ljer­ka pu­ljić

Lju­di i ka­ri­je­re

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Upra­va druš­tva Žitnjak pred­la­že Glav­noj sku­šti­ni, sa­zva­noj za 10. sr­p­nja 2012. go­di­ne, da se pro­du­ži man­dat do­sa­daš­njim čla­no­vi­ma Nad­zor­nog od­bo­ra Ljer­ki Pu­ljić i Mis­la­vu Ga­li­ću, kao i da se opo­zo­vu do­sa­daš­nji čla­no­vi Nad­zor­nog od­bo­ra An­te To­do­rić i Dra­gu­tin Ba­ri­šić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.