Du­nja ju­ri­ca

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Du­nja Ju­ri­ca, di­rek­to­ri­ca APIS IT-a, bit će raz­rje­še­na duž­nos­ti, za­klju­čak je Vla­de ko­ja u APIS IT-u ima 51 pos­to udje­la, a Grad Za­greb 49 pos­to. Za no­vog di­rek­to­ra pred­lo­žen je Hr­vo­je So­mun, vi­ši me­na­džer De­lo­it­tea i Hewlett Pac­kar­da, sa­da vlas­nik Ve­rax sa­vje­to­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.