Ula­zak u eu

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Pro­fi­ti­rat će 40 pos­to ma­lih po­du­zet­ni­ka Hr­vat­ski će po­du­zet­ni­ci ula­zi­ti u EU u bit­no dru­ga­či­jim, ne­po­volj­ni­jim ma­kro­eko­nom­skim uvje­ti­ma ne­go što su bi­li u ra­ni­jim pro­ši­re­nji­ma EU, no pr­ve in­di­ci­je, pre­ma po­da­ci­ma što ih je iz­nio kon­zul­tant na IPA pro­jek­ti­ma EU Ro­bert McKe­an, uka­zu­ju da će za pos­lo­va­nje 50% po­du­zet­ni­ka člans­tvo u EU ima­ti po­sve ne­utra­lan uči­nak. McKe­an po­jaš­nja­va ka­ko je ve­lik broj po­du­zet­ni­ka uho­dan na svom tr­ži­štu, a pro­cje­ne su da će 40 pos­to ma­lih po­du­zet­ni­ka ima­ti bo­lje pos­lo­va­nje, dok će ih tek 10 pos­to ima­ti sma­nje­nje pri­ho­da i ote­ža­no pre­živ­lja­va­nje. Sa­ma stu­di­ja pro­cje­ne uči­na­ka pri­klju­če­nja EU je još u iz­ra­di i bi­ti će objav­lje­na kra­jem mje­se­ca, kao i po­da­ci o sta­nju ma­log gos­po­dar­stva u Hr­vat­skoj. Pr­vi re­zul­ta­ti ana­li­ze, ka­zao je McKe­an, uka­zu­ju da su hr­vat­ske ma­le tvrt­ke i u do­ba kri­ze naj­vi­tal­ni­ji dio po­du­zet­niš­tva - sto­pa pre­živ­lja­va­nja ma­lih tvrt­ki je 94 pos­to, nas­pram 52 pos­to kod mi­kro i 50 pos­to sred­nje ve­li­kih tvrt­ki, obja­vio je McKe­an.

Pixsell

Pd

Ro­bert McKe­an

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.