Phar­mas naj­a­vio po­če­tak pro­izvod­nje u Zre­nja­ni­nu

Ra­ji­će­va tvor­ni­ca po­krit će Sr­bi­ju i iz­vo­zi­ti u re­gi­ju

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Hr­vat­ska fa­ma­ce­ut­ska kom­pa­ni­ja Phar­maS, u vlas­niš­tvu Lu­ke Ra­ji­ća, ulo­ži­la je 11 mi­li­ju­na eura u grad­nju tvor­ni­ce u Zre­nja­ni­nu, a pro­izvod­nja bi pre­ma naj­no­vi­jim naj­a­va­ma tre­ba­la usko­ro po­če­ti. Phar­maS je u Sr­bi­ji na­zo­čan od 2010. go­di­ne, kad je ku­pio ta­moš­nji Ni me­dik. Ta tvrt­ka ima po­gon u Be­ogra­du, a uz pro­izvod­nju ba­vi se i dis­tri­bu­ci­jom li­je­ko­va.

Po­što su svi pro­izvod­ni ka­pa­ci­te­ti u Be­ogra­du bi­li po­pu­nje­ni, Ra­jić je za grad­nju no­ve tvor­ni­ce oda­brao Zre­nja­nin, voj­vo­đan­ski grad s du­gom far­ma­ce­ut­skom tra­di­ci­jom. Do­la­zak Far­maSa za­bri­nio je ta­moš­nju Ju­go­re­me­di­ju. Uz to što do­bi­ja ja­kog kon­ku­ren­ta, ova zre­nja­nin­ska tvor­ni­ca op­te­re­će­na je te­ško­ća­ma nas­ta­li­ma ne­us­pje­lom pri­va­ti­za­ci­jom te raz­mi­ri­ca­ma Upra­ve i za­pos­le­nih. La­ko bi se mo­glo do­go­di­ti da će u Zre­nja­ni­nu pos­to­ja­ti čak tri far­ma­ce­ut­ske ku­će. Ma­li di­oni­ča­ri Ju­go­re­me­di­je od­lu­či­li su ulo­ži­ti sred­stva u grad­nju tvor­ni­ce ko­ja će se zva­ti Pan­far­ma. U njoj bi se uglav­nom pro­izvo­di­li an­ti­bi­oti­ci.

Ra­di­voj To­pa­lov, di­rek­tor Phar­maSa u Sr­bi­ji, ka­že da će no­va tvor­ni­ca u Zre­nja­ni­nu ima­ti pro­izvod­ne ka­pa- ci­te­te do­volj­nim za ops­kr­bu sr­p­skog tr­ži­šta. Bit će, ka­že, li­je­ko­va i za iz­voz, pri­je sve­ga u re­gi­ju. Naj­zas­tup­lje­ni­ji ge­ne­rič­ki li­je­ko­vi u pro­izvod­nji bit će oni iz kar­di­ova­sku­lar­ne pa­le­te, jer je broj sr­ča­nih bo­les­ni­ka u po­ras­tu.

U Phar­maSo­voj tvor­ni­ci u Zre­nja­ni­nu pro­izvo­dit će se osam vr­sti me­di­ka­me­na­ta s lis­te sr­p­skog fon­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje. Ri­ječ je o pro­izvod­nji an­ti­re­uma­ti­ka i hi­po­li­pe­mi­ka, li­je­ko­va ko­ji su vr­lo tra­že­ni na sr­p­skom tr­ži­štu.

Ra­ji­će­va tvor­ni­ca iz­a­zva­la je ner­vo­zu u Ju­go­re­me­di­ji, jer će do­bi­ti oz­bilj­nog kon­ku­ren­ta, a ni­je is­klju­če­no ni da po­je­di­ni ka­dro­vi pre­đu u Phar­maS.

Ju­go­re­me­di­ja se zbog mal­ver­za­ci­ja u pro­ce­su pri­va­ti­za­ci­je naš­la u ne­za­vid­noj si­ta­ci­ji jer je iz­gu­bi­la vi­še li­cen­ci za pro­izvod­nju li­je­ko­va ko­ji su do­sad iz­la­zi­li iz nje­zi­nih po­go­na. Tvor­ni­ca je su­oče­na i s čes­tim štraj­ko­vi­ma za­pos­le­nih. Pri­va­ti­za­ci­ju Ju­go­re­me­di­je is­tra­ži­vao je i sr­p­sko vi­je­će za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je. Vi­je­će je s na­la­zi­ma upoz­na­lo i biv­šeg pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Bo­ri­sa Ta­di­ća, ali se pri­li­ke ni­su bit­no iz­mi­je­ni­le. Na kra­ju je iz Bruxel­le­sa sti­gao zah­tjev za pre­is­pi­ti­va­njem pri­va­ti­za­ci­je u toj zre­nja­nin­skoj tvor­ni­ci li­je­ko­va.

Pixsell

Lu­ka Ra­jić, vlas­nik Phar­maSa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.